ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ventriküloperitoneal şant kateter migrasyonuna bağlı gelişen pürülan perikardit ve kardiyak tamponad olgusu
Cemşit Karakurt1, Serkan Fazlı Çelik1, Mehmet Öztürk2, Olcay Murat Dişli3, Cengiz Yakıncı4
Department of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
1Departments of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
2Departments of Radiology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
3Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
4Departments of Pediatrics, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9761
Ventriküloperitoneal (VP) şant hidrosefali tedavisinde başvurulan bir yöntemdir. Bu yazıda, daha önce hidrosefali nedeniyle VP şant takılan ve kliniğimize dispne ve kardiyomegali nedeniyle sevk edilen dört yaşında bir kız hasta sunuldu. Ekokardiyografi incelemesinde kardiyak tamponad ve perikardiyal efüzyon saptandı. Ventriküloperitoneal kateterin perikard içerisine göç ettiğinden şüphelenildiği için çekilen toraks bilgisayarlı tomografide, VP kateter ucunun perikard içerisinde olduğu görüldü. Tüp drenaj sonrası perikardiyal konstriksiyon gelişmesi nedeniyle perikardiyektomi yapıldı ve VP şant kateteri kısaltılarak batın içerisine alındı.
Keywords : Komplikasyon; perikardiyal efüzyon; ventriküloperitoneal şant
Viewed : 4770
Downloaded : 1389