ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçan aort halkasında dobutamin ve levosimendanın vazorelaksan etkileri
Emre Doğan1, Recep Oktay Peker2, Ali Ümit Yener3, Soner Dönmez4, Osman Gökalp5
1Department of Cardiovascular Surgery, Trabzon Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
4Department of Chemistry, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Arts and Sciences, Nevşehir, Turkey
5Department of Clinical Pharmacology, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10321
Amaç: Bu deneysel çalışmada, izole sıçan torasik aort preparatlarında levosimendan ve dobutaminin vazorelaksan etkileri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmada 16 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanların torasik aortu dikkatlice çıkarıldı ve Krebs solüsyonu içeren petri kaplarına konuldu. Aort halkaları 5 mm uzunluğunda olacak şekilde hazırlandı ve organ banyosuna yerleştirildi. Aort halkalarının kasılma ve gevşeme kuvvetleri kaydedildi. Aort halkalarına 10-5M fenilefrin uygulanarak kasılma yanıtı elde edildi. Ardından sekiz aort halkasına artan dozlarda levosimendan (10-8M-10-4M), diğer sekiz aort halkasına ise yine artan dozlarda dobutamin (10-8M-10-3M) uygulanarak doz-yanıt eğrileri kayıt edildi. Graph Pad Prisim 4.0 bilgisayar programı ile EC50 ve pD2 değerleri hesaplandı. İstatistiksel analiz Mann-Whitney U testi ile yapıldı.

Bulgular: 10-4M levosimendan uygulaması ile aort halkalarında %92.33 gevşeme yanıtı, 10-4M dobutamin uygulaması ile %82.48 gevşeme yanıtı elde edildi. Her iki gevşeme yanıtı arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p=0.059). EC50 değeri, levosimendan için 6 .605x10-6M, dobutamin için 5.093x10-5M olarak hesaplandı. pD2 değeri levosimendan için 5.2±0.4, dobutamin için 4.3±0.2 bulundu.

Sonuç: Levosimendan ve dobutamin molekülleri in vitro sıçan aort halkalarında benzer vazorelaksan etkiye sahiptir.

Keywords : Dobutamin; levosimendan; organ banyosu; sıçan aortu; vazospazm
Viewed : 4817
Downloaded : 1125