ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserli hastalarda mediastinal evrelemede video yardımlı mediastinoskopi standart mediastinoskopiden üstün müdür?
Servet Özdemir1, Yaşar Sönmezoğlu2, Ümit Aydoğmuş3, Levent Cansever2, Celalettin İbrahim Kocatürk2, Mehmet Ali Bedirhan2
1Department of Thoracic Surgery, Darıca Farabi State Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10559
Amaç: Bu çalışmada akciğer kanserli hastalarda mediastinal evrelemede standart mediastinoskopi (SM) ile video yardımlı mediastinoskopi (VAM) güvenlilik profili, komplikasyon oranları, mediastinal istasyon ve lenf nodu sayısı açısından karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2006 - Ocak 2011 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı ile kliniğimize başvuran ve cerrahi yapılması planlanan 551 hastanın verisi retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı ve cinsiyeti ve tümör hücresi tipi kaydedildi. Hastaların 36’sına (%65.5) SM yapılmış iken 190 (%34.5) hastaya VAM yapılmış idi.

Bulgular: Video yardımlı mediastinoskopi yapılan hastaların %63.2’sine (n=96) ve SM yapılan hastaların %70.1’ine (n=218) skuamöz hücreli karsinom tanısı kondu. standart mediastinoskopi yapılan 361 hastanın 66’sında (%18.3) ve VAM yapılan 190 hastanın 60’ında (%31.6) N2 nodal t utulum tespit edildi (p<0.001). Video yardımlı mediastinoskopi ve SM’nin duyarlılığı sırası ile %87 ve %79 idi. Dört hastada (%1.1) SM sırasında majör kanama gözlenir iken, VAM grubundaki hastaların hiçbirinde bu komplikasyon gelişmedi (p=0.3).

Sonuç: Çalışma bulgularımız VAM’nin akciğer kanserli hastaların ameliyat öncesi mediastinal evrelemesinde kullanılabilecek güvenli ve değerli bir yöntem olduğunu göstermektedir. VAM’nin SM üzerindeki başlıca üstünlüğünün kanamanın önlenmesi olduğu kanısındayız.

Keywords : Akciğer kanseri; standart mediastinoskopi; video yardımlı mediastinoskopi
Viewed : 4221
Downloaded : 970