ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transkateter aort kapak implantasyonu sonrası akut böbrek hasarının sıklığı, risk faktörleri ve 30-günlük mortalite üzerine prognostik etkisi
Selahattin Türen1, Aydın Yıldırım1, Muhammet Hulusi Satılmısoğlu1, Kürşad Öz2
1Department of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14529
Amaç: Bu çalışmada transkateter aort kapak implantasyonu sonrası akut böbrek hasarının sıklığı, risk faktörleri ve 30 günlük mortalite üzerine prognostik etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ekim 2010 - Temmuz 2012 tarihleri arasında tek merkezde transkateter aort kapak implantasyonu uygulanan 42 ardışık hasta (15 erkek, 27 kadın; ort. yaş 77.7±6.3 yıl; dağılım 58-91 yıl) retrospektif olarak incelendi. Akut böbrek hasarı, ikinci Kapak Akademik Araştırma Konsorsiyumu konsensüs bildirisi tanımlarına göre yapıldı. Akut böbrek hasarı gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında başlangıç, işlem sırası ve işlem sonrası özellikler karşılaştırıldı.

Bulgular: On dört hastada (%33.3) akut böbrek hasarı gelişti ve bunların ikisinde (%14.3) geçici hemodiyaliz gerekli oldu. Yirmi hastada (%47.6) işlem öncesinde kronik böbrek hastalığı vardı. Kronik böbrek hasarının görülme sıklığı, akut böbrek hasarı olan ve olmayan hastalarda sırasıyla %71.4 ve %35.7 idi (p<0.05). İki grubun başlangıç kreatinin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Çok değişkenli analizlerde, anormal lökosit sayısı (OR: 2.52; 95% CI: 1.17-5.42) ve düşük trombosit sayısı (OR: 1.05; 95% CI: 1.01-1.10) işlem sonrası akut böbrek hasarının bağımsız öngördürücüleri idi. Otuz günlük mortalite oranı beş hastada %11.9 idi. Akut böbrek hasarı olan hastalarda, olmayanlara kıyasla, mortalite oranı daha yüksekti (%28.6’ya kıyasla %3.6, p<0.05).

Sonuç: Hasta popülasyonumuzun %33.3’ünde transkateter aort kapak implantasyonu sonrası akut böbrek hasarı gelişti ve bu da, artmış 30 günlük mortalite oranı ile ilişkili bulundu. Bununla birlikte, işlem sonrası anormal lökosit sayısı ve düşük trombosit sayısı akut böbrek hasarının bağımsız öngördürücüleri idi.

Keywords : Akut böbrek hasarı; aort darlığı; prognoz; transkateter aort kapak implantsayonu
Viewed : 1903
Downloaded : 484