ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner endarterektomi sonrası masif akciğer kanamasının perioperatif tedavisi
Şehnaz Olgun Yıldızeli1, Atakan Erkılınç2, Mehmed Yanartaş3, Serpil Taş3, Hasan Sunar3, Emre Gürcü2, Bedrettin Yıldızeli4
1Department of Chest Diseases and Intensive Care, Medicine Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15404
Amaç: Bu çalışmada pulmoner endarterektomi sonrası hemoptizi gelişen hastalarımıza yaklaşım ve sonuçlarımız değerlendirildi.

Çalışma planı: Mart 2011 ve Eylül 2017 tarihleri arasında 460 hastaya Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pulmoner endarterektomi uygulandı. Pulmoner endarterektomi sonrası masif akciğer kanamalı 10 hastanın (%2.1) (4 erkek, 6 kadın; ort. yaş 48.3±16.5 yıl; dağılım 21-76 yıl) klinik özellikleri, perioperatif tedavi ve ameliyat sonrası sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona ortalama tanı konulma süresi 17±13.6 ay idi. Tüm hastalar New York Kalp Cemiyeti fonksiyonel sınıf II (n=2), III (n=5) ya da IV (n=3) idi. Masif akciğer kanaması tedavisinde altı hastada (%60) ameliyat sırası ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, dört hastada (%40) ise konservatif tedaviler kullanıldı. Hastane mortalitesi oranı %50 (n=5) idi; mortalite nedeni iki hastada septik şok, iki hastada çoklu organ yetmezliği ve bir hastada intrakranial kanama idi. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonundaki iki hasta ve konservatif tedavi gören üç hastada sağkalım sağlandı. Sağ kalan tüm hastalarda fonksiyonel ve hemodinamik iyileşme gözlendi.

Sonuç: Pulmoner endarterektomi sonrası masif akciğer kanaması insidansı göreceli düşük olmakla beraber, bu potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyondur. Yaklaşımımız multidisipliner bir ekip ile erken tanı ve bronkoskopi, bronşiyal blokerler ve ekstrakorporeal membran oksijenasyonu kullanımı ile tedaviye odaklanmaktadır. Tedavi tercihi kanamanın yer ve kaynağına, eldeki araç ve deneyime ve olası kısa ve uzun dönem avantaj ve dezavantajlara bağlıdır.

Keywords : Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon; ekstrakorporeal membran oksijenasyonu; masif akciğer kanaması; pulmoner endarterektomi
Viewed : 1456
Downloaded : 354