ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arkus aort anevrizmalarının tedavisi: Açık cerrahi mi hibrid işlem mi?
Orhan Gökalp1, Levent Yılık1, Hasan İner2, Yüksel Beşir1, Nihan Karakaş Yeşilkaya2, Kazım Ergüneş2, Banu Lafcı2, Ali Gürbüz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15391
Amaç: Bu çalışmada arkus aort anevrizmalarının tedavisinde hibrid işlem ve açık cerrahi sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2004 - Ocak 2010 tarihleri arasında arkus aort anevrizması nedeniyle total arkus aort replasmanı yapılan 26 hasta (21 erkek, 5 kadın; ort. yaş 56.6±12.4 yıl; dağılım, 20-83 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar açık konvansiyonel cerrahi grubu (grup 1, n=15) ve hibrid işlem (aynı seansta total arkus aort debranching ve endovasküler stent implantasyonu) grubu (grup 2, n=11) olarak iki gruba ayrıldı. Sağkalım oranları ve tekrar ameliyat gereksinimi gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Ameliyat sonrası revizyon, ekstübasyon süresi ve drenaj miktarları açısından hibrid işlem daha iyi bulundu. Ancak sağkalım oranları, tekrar ameliyat gereksinimi ve ciddi advers kardiyovasküler olaylar açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız arkus aort anevrizması nedeniyle total arkus aort replasmanı yapılan hastalarda sağkalım ve kısa ila orta dönem sonuçlar açısından açık konvansiyonel cerrahi ve hibrid işlemin benzer olduğunu göstermektedir.

Keywords : Arkus aort anevrizması; konvansiyonel açık cerrahi; hibrid işlem
Viewed : 1843
Downloaded : 554