ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kritik uzuv iskemisi olan hastalarda dizaltı kronik total tıkanıklıklarının rekanalizasyonunda geçiş kateterlerinin kullanımı
Burak Teymen1, Mehmet Özkan2
1Department of Cardiology, Emsey Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Emsey Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16129
Amaç: Bu çalışmada kritik uzuv iskemisi olan hastaların diz altı arterlerin kronik total tıkanıklıkların açılmasında hidrofilik geçiş kateterinin akut işlem başarısındaki yeri araştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2013 - Temmuz 2017 tarihleri arasında, merkezimizde diz altı arterlerde kronik total tıkanıklığı olan ve girişimsel tedavide geçiş kateteri kullanılmış 30 hasta retrospektif olarak tanımlandı. Kabul edilme kriterleri, kritik uzuv iskemisi (Rutherford Sınıf 4 veya üstü semptom) ile birlikte hastalarda en az bir dizaltı arterde tıkanıklık olması ve revaskülarizasyonunda geçiş kateterinin kullanılması idi. Primer teknik başarı, klavuz telin tıkanıklık sonrası gerçek lümene yerleştirilmesi olarak tanımlandı.

Bulgular: Otuz hastada 34 işlem uygulandı, bunlardan 41 lezyon geçiş kateteri kullanılarak tedavi edildi. On dokuz anterior tibial arter, 18 posterior tibial arter ve dört peroneal artere girişimde bulunuldu. Ortalama lezyon uzunluğu 110.2±36.0 mm ve 20 lezyon (%48.8) ciddi kalsifik idi. Primer teknik başarı oranı %80.5 idi. Lezyonların açılması 25 olguda (%76) kılavuz tel ve geçiş kateteri ile sağlanırken sekiz olguda (%24) yalnız geçiş kateteri ile sağlandı.

Sonuç: Geçiş kateterinin kullanılması, infrapopliteal arter kronik total tıkanıklıklarının açılmasında önemli bir komplikasyona neden olmadan yüksek işlem başarı oranı göstermiştir.

Keywords : Balon anjiyoplasti; dizaltı arter; kronik total tıkanıklık; geçiş kateteri
Viewed : 1537
Downloaded : 428