ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Omniflow II biyosentetik vasküler greftin alt ekstremite arteriyel revaskülarizasyonunda uzun dönem sonuçları
Faruk Toktaş1, Mustafa Çağdaş Çayır2, Kadir Kaan Özsin1, Şenol Yavuz1, Mehmet Tuğrul Göncü1
1Department of Cardiovascular Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15689
Amaç: Bu çalışmada tıkayıcı damar hastalığı olan hastalarda Omniflow II biyosentetik vasküler greftler ile femoropopliteal baypas işlemlerinin açıklık oranı ve uzun dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu retrospektif, gözlemsel, klinik çalışmaya periferik arter hastalığı nedeniyle Omniflow II biyosentetik vasküler greftlerin kullanıldığı femoropopliteal baypas yapılan toplam 93 hasta (61 erkek, 32 kadın; ort. yaş 56.9±7.4 yıl; dağılım, 43-83 yıl) alındı. Bu hastalar iki gruba ayrıldı: femoropopliteal diz üstü baypas yapılan 62 hasta ve femoropopliteal diz altı baypas yapılan 31 hasta. Ameliyat öncesi klinik özellikler, ameliyat sonrası greft açıklık oranları ve diğer klinik bulgular değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi femoropopliteal diz üstü baypas grubunda 44.9±18.8 ay ve femoropopliteal diz altı baypas grubunda 47.3±22.3 ay idi (p=0.302). Üç, dört ve beşinci yıllarda femoropopliteal diz üstü baypas ve femoropopliteal diz altı baypas grubunda kümülatif primer greft açıklık oranları sırasıyla %98, %95 ve %78 ve %86, %75 ve %45 idi (log-rank; p=0.312). Beşinci yılda femoropopliteal diz üstü baypas ve femoropopliteal diz altı baypas grubunda kümülatif yardımlı greft açıklık oranları sırasıyla %87.9 ve %65.3 idi (log-rank; p=0.530).

Sonuç: Omniflow II biyosentetik vasküler greft, femoropopliteal diz üstü ve diz altı baypas işlemlerinde kullanılabilir. Bu greftler yüksek açıklık oranları, düşük anevrizma ve enfeksiyon gelişim insidansı nedeniyle tercih edilebilir.

Keywords : Biyosentetik greft; açıklık; revaskülarizasyon
Viewed : 1741
Downloaded : 392