ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tamamen implante edilebilir venöz port kateter deneyimi: 12 yılda 3000 hastanın analizi
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Adem Karataş, Yener Yörük
Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15299
Amaç: Bu çalışmada tamamen implante edilebilir venöz port kateter uygulanan hastalar ile deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Mart 2005 - Mart 2017 tarihleri arasında tamamen implante edilebilir venöz port kateter uygulanan 3000 hastanın (1824 erkek, 1176 kadın; ort. yaş 61.04±11.5 yıl; dağılım, 18-88 yıl) demografik-klinik özellikleri, cerrahi sonuçları ve komplikasyonları retrospektif olarak değerlendirildi. Tamamen implante edilebilir venöz port kateter endikasyonları, komplikasyonları, kateter kalış süresi, kateter çıkarma nedenleri ve istatistiksel analiz bilgileri hasta kayıtları incelenerek detaylı bir şekilde sunuldu.

Bulgular: Olguların %98’inde Seldinger yöntemi kullanıldı, %1’inde (n=36) kateter yüzeyel Doppler ultrasonografi ile takıldı, %1’inde (n=29) ise damar bulunamadı ve bu hastalar çalışmadan çıkarıldı. Tamamen implante edilebilir venöz port kateter 2095 hastada (%70) sağ internal jugüler ven yoluyla, 470 hastada (%16) sağ subklavvan ven yoluyla, 290 hastada (%10) sol internal jugüler ven yoluyla ve 106 hastada (%3) sol subklavyan ven yoluyla takıldı. Tamamen implante edilebilir venöz port kateter ortalama kalış süresi 46.7 ay (dağılım, 1-78 ay) idi. Toplam 288 hastada (%9.6), 153’ü (%5.1) erken ve 135’i (%4.5) geç olmak üzere komplikasyonlar tespit edildi. En sık görülen onkolojik endikasyon kolorektal kanser idi. Port çıkarma oranı 298/3000 (%9.9) idi ve başlıca nedenler enfeksiyon, tromboz, ağrı ve tedavinin sona ermesi idi. Tamamen implante edilebilir venöz port kateter 33 hastaya (%1) iki kez, 14 hastaya (%0.5) üç kez takılmak zorunda kalındı. Tamamen implante edilebilir venöz port kateter sekiz hastada malpozisyonlu idi ve bunların tamamı kılavuz tel yöntemiyle başarıyla revize edildi.

Sonuç: Tamamen implante edilebilir venöz port kateter kanser hastalarında yaşam kalitesini artırabilir. Olası komplikasyonlara rağmen, tamamen implante edilebilir venöz port kateter uzun süreli intravenöz tedavi için güvenli ve konforludur. Tamamen implante edilebilir venöz port kateter yeterli deneyime sahip cerrahlarca uygulandığında olası komplikasyonlar önlenebilir veya yönetilebilir.

Keywords : Kateter; santral ven; implante edilebilir; port
Viewed : 1781
Downloaded : 517