ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bleomisin ile indüklenmiş pulmoner fibroziste sistenil lökotrien reseptör antagonisti montelukastın koruyucu etkisi
Nurhayat Topaloğlu1, Şehnaz Olgun Yıldızeli2, Göksel Şener3, Tunç Laçin4, Özer Şehirli3, Emine Bozkurtlar5, Çiğdem Çelikel5, Berrin Ceyhan2
1Department of Chest Diseases, Bolu State Hospital, Bolu, Turkey
2Chest Diseases and Intensive Care Medicine Department, Medicine Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
3Department of Pharmacology, Medicine Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
5Department of Pathology, Medicine Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.15149
Amaç: Bu çalışmada bir hayvan modelinde bleomisin ile indüklenmiş enflamatuvar ve oksidatif akciğer hasarında montelukast kullanılarak sistenil lökotrien aktivitesinin farmakolojik inhibisyonunun erken ve geç dönem etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya 48 erkek Wistar albino sıçan (ağırlık 250 g-300 g) dahil edildi. Sıçanlara intratrakeal bleomisin veya serum fizyolojik uygulandı ve sıçanlar montelukast veya serum fizyolojik alacak şekilde gruplara ayrıldı. Bleomisin uygulamasından dört ve 15 gün sonra bronkoalveolar lavaj sıvısı ve akciğer doku örnekleri alındı.

Bulgular: Bleomisin tümör nekroz faktör-alfa düzeylerinde (kontrollerde 4.0±1.4 pg/mL"ye karşı erken dönemde 44.1±14.5 pg/mL, geç dönemde 30.3±5.7 pg/mL, sırasıyla, p<0.001 ve p<0.001), transforme edici büyüme faktörü-beta 1 düzeylerinde (28.6±6.6 pg/mL"ye karşı erken dönemde 82.3±14.1 pg/mL, geç dönemde 60.1±2.9 pg/mL, sırasıyla, p<0.001 ve p<0.001) ve fibrozis skorunda (erken dönemde 1.85±0.89"a karşı geç dönemde 5.60±1.14, sırasıyla, p<0.001 ve p<0.01) anlamlı artışlara yol açtı. Bleomisine maruz kalan sıçanlarda kolajen içeriği sadece geç dönemde arttı (kontrollerde 15.3±3.0 ?g/mg"a karşı geç dönemde 29.6±9.1 ?g/mg, p<0.001]. Montelukast tedavisi tüm bu biyokimyasal işaretlerle beraber bleomisinin indüklediği histopatolojik alterasyonları tersine çevirdi.

Sonuç: Montelukast, bleomisin ile indüklenmiş enflamatuvar ve oksidatif akciğer hasarını hafifletmekte ve kolajen depolanmasını ve fibrotik yanıtı azaltmaktadır. Dolayısıyla, sistenil lökotrien reseptör antagonistleri idyopatik pulmoner fibrozis için yeni teröpatik ajanlar olarak dikkate alınabilir.

Keywords : Bleomisin; kolajen; glutatyon; interstisyel akciğer hastalığı; malondialdehit; miyeloperoksidaz; transforme edici büyüme faktörü-beta 1; tümör nekroz faktör-alfa
Viewed : 1513
Downloaded : 418