ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TAM DÜZELTME AMELİYATI YAPILAN FALLOT TETRALOJİLİ HASTALARDAKİ SONUÇLARIMIZ
Türkan TANSEL ELMACI, Emin TİRELİ, Vural ÖZCAN, Faruk HÖKENEK, Aygün DİNDAR, Mehmet TUĞRUL, Talat CANTEZ, Ertan ONURSAL, Cemil BARLAS
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalları, Çapa, İstanbul

GİRİŞ

Bu çalışmada Fallot Tetralojisi (TOF) tanısı ile total korreksiyon yapılan olgular preoperatif status, operasyon şekli, olguların erken ve geç dönem sonuçlarını etkileyen etkenler incelendi.

MATERYAL METOD

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında 1988 – Mayıs 1996 yılları arasında 158 TOF’lu olguya tam düzeltme ameliyatı uygulanmıştır. Olguların %42’si kız, %58’i erkek idi. Yaş dağılımı 3 ay – 20 yaş olup 29 hastada preoperatif şant ameliyatı uygulanmıştı. Hastaların tümünde transventriküler yolla ventriküler septal defekt kapatıldı; %34.7’sinde transanüler, % 65.3’ünde infundibuler yama tekniği uygulandı. Postoperatif aritmi % 12 hastada görülürken bu hastaların 5’inde (%3) geçici blok, 15 hastada (%9) sağ dal bloğu oluştu. Rezidüel ventriküler septal defekt nedeniyle reoperasyon 6 (%3.8) olguya gerekmiştir. Mortalite 1990 yılına değin yüksek oranda iken 1994-1996 yılları arasındaki 45 olguda mortalite %6.9 olarak bulunmuştur.

SONUÇ

Tüm konjenital kalp anomalilerinde olduğu gibi TOF’ lu hastalarda da peroperatif teknoloji, anestezi, cerrahi ve postoperatif koşulların gelişimi tam düzeltme ameliyatlarının başarısını artırmaktadır.
Viewed : 65
Downloaded : 0