ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SPONTAN PNÖMOTORAKSİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE AKSİLLER MİNİTORAKOTOMİ
Dr. Yener YÖRÜK,Dr. Hasan SUNAR,Dr. Selçuk KÖSE, Dr. Rüstem MEHMET
Trakya Üniv. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ

Aksiller minitorakotominin primer spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisindeki yeri değerlendirildi.

MATERYAL METOD

Primer spontan pnömotoraks nedeniyle tedavi edilen 73 olgu retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların 94ü erkek ve yaş ortalaması 27 idi. Tedavi olarak 53 olguya (%63) tüp torakostomi, 20 olguya (%27) aksiller minitorakotomi ile cerrahi girişim uygulandı. Tekrarlayan pnömotoraks (10), uzamış hava kaçağı (8) ve iki taraflı tutulum (2) cerrahi endikasyonu oluşturdu. Cerrahi girişim olarak 13 olguda stapler ile büllektomi, 7 olguda bül ligasyonu ve bütün olgularda apikal parietal plörektomi yapıldı.

SONUÇPostoperatif komplikasyon ve mortalite görülmedi. Torakotami sonrası ortalama hastanede kalış 3,2 gün bulundu (2-5 gün). Median 24.4 aylık izlemede tekrarlayan pnömotoraks saptanmadı. Aksiller minitorakotomi düşük postoperatif komplikasyon, kısa hastanede kalış süresi ve düşük tekrar oranı ile primer spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde uygun girişim olarak bulundu.

Viewed : 99
Downloaded : 0