ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KÜÇÜK ÇAPLI ST JUDE CARBOMEDICS AORT PROTEZLERİNİN HEMODİNAMİK OLARAK EKOKARDİYOGRAFİ KARŞILAŞTIRILMASI
B.UĞURLU, N.ÜNAL, E. HAZAN, N. SARIOSMANOĞLU, E. SİLİSTRELİ, H. ÇATALYÜREK, Ü.AÇIKEL, Ö.OTO
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD İZMİR
GİRİŞ:

Küçük anüler çaplı aort protezleri aort kapak replasmanı uygulanan olgularda sıklıkla uygulanmakta ve kapak üreticileri tarafından bu amaçla küçük aort protezleri efektif orifis çapları daha geniş kapaklar üretilmektedir. (St Jude-HP serisi Carbomedics-R serisi ) Bu çalışma ile her ikisi de benzer yapıya sahip bu bileaflet kapakların küçük çaplarının hemodinamik performansını belirlemeye ve karşılaştırmayı amaçladık.

MATERYAL METOD :

Kliniğimizde Ocak 1994 tarihinden beri küçük anuler çaplı (19.21) R serisi Carbomedics kapaklarda AVR yapılan 21 olgu ile küçük anüler çaplı HP (17,19,21) serisi St Jude kapaklarda AVR yapılan 16 olgu çalışmaya alındı. Carbomedics kapaklı AVR yapılan olguların ortalama vücut yüzeyleri AVR yapılan olguların ortalama yaşı 25.3 (9-39) ortalama vücut yüzeyleri 1.59m2 di (0.91.-1.88m2) St Jude kapaklı AVR yapılan olguların ortalama yaşı 19.6 (12-24) vücut yüzeyleri ise 1.61m2 di. (1.23-1.92m2) Olgularda operasyondan 1 hafta –8 ay sonra color flow doppler ekokardiyografi ile istirahat sırasında kapak alanı, efektif orifis alanı, maksimum gradient ve mean gradient EF, Fraksiyonel kısalma, sol ventrikül serbest duvar kalınlığı ölçümleri yapıldı. Olguların efor kapasiteleri ve klinik semptomları değerlendirildi. 3 19 mm Carbomedics AVR olgusuna ve 2 21 mm St Jude olgusuna operasyon sırasında gradient bakıldı. Elde edilen sonuçların ekokardiyografi sonuçları ile uyumlu olduğu görüldü.

SONUÇLAR

tablo

Untitled
  19 mm Carbomedics 19mm St Jude 21mm Carbomedics 21mm St Jude
EOA 1.12cm2 1.10cm2 1.36cm2 1.38cm2
EAI 0.61cm2 0.64cm2 0.81cm2 0.84cm2
Max gradient 42.2mmHg(30-70) 40.6mmHg(25-60) 31.3mmHg(10-40) 29.8mmHg(10-40)
Mean gradient 29.4mmHg(20-50) 25.0mmHg(20-30) 15.2mmHg(10-25) 16.6mmHg(10-20)

EOA :efektif orifis alanı EAI:effektif alan indeksi

SONUÇ

Tartışma : Gerek St Jude gerekse Carbomedics kapaklar arasında yapılan ekokardiyografik ölçümlerde istatistiki olarak fark gözlenmedi, ancak; her iki grupta özellikle 19mm kapaklarda bazı olgularda oldukça yüksek gradientlerin oluğu, efektif kapak alanının 0.8 altında kaldığı ve olguların semptomatik olarak da bu gradientden etkilendiği saptandı. Olguların ekokardiyografik izlemlerinde sol ventrikül boyutları ve serbest duvar kalınlıklarında beklenen düzelmenin olmadığı gözlendi. Çalışma grubumuzda olguların önemli bir kısmını çocuklar ve adölosanlar oluşturmaktaydı. Bu nedenle sonuçlar bu kapakların erişkin popülasyonda kullanımını tam olarak yansıtmamaktadır. Ancak gene de elde edilen veriler doğrultusunda 19 ve 21 mm anulus çaplı kapakların beklenen vücut yüzeyi 1.7 üzerinde olan olgularda kullanılmasını önermemekteyiz.

Viewed : 83
Downloaded : 0