ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SOL VENTRİKÜL ANEVRİZMALARININ ONARIM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cengiz TÜRKAY, Atalay METE, Muzaffer YILMAZ, Oktay SANCAKTAR, Tülin AYDOĞDU, Ömer BAYEZID
Akdeniz Ü. Tıp F. Kalp Damar C.ABD ANTALYA

GİRİŞ

Sol ventriküler anevrizmalarında cerrahi tedavinin amacı normal dolum volümünü ve ventrikülün geometrik konfigürasyonunu koruyacak şekilde skar dokusunun ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak, klasik anevrizmektomi ve endanevrizmektomi teknikleri klinik ve hemodinamik sonuçları ile karşılaştırıldı.

MATERYAL METOD

Ocak 1993 – Aralık 1995 tarihleri arasında 73 hastada sol ventrikül anevrizması nedeni ile cerrahi onarım yapıldı. 25 hastaya endoanevrizmorafi, 48 hastaya ise klasik anevrizmektomi yapıldı. İki gruptaki hastalar şu parametreler kullanılarak karşılaştırıldı. Pre ve postoperatif, 1. saat ve 24 saat kardiyak indeks, pre ve postoperatif, ortalama 60 gün nükleer çalışma ile ejeksiyon fraksiyonları; postoperatif ortalama 30. gün kontrast ventrikülografi, New York Heart Association (NYHA) klasi- fikasyonuna göre efor kapasiteleri.

SONUÇ

Özellikle geniş son ventriküler anevrizması bulunan hastalarda endoanevrizmorafi yöntemi klinik ve hemodinamik olarak daha başarılı sonuçlar vermekle birlikte, her iki gruba ait 55 hastanın 2 ay sonunda yapılan sorgulamalarında Klas I (NYHA) efor kapasitesine sahip oldukları tespit edildi.
Viewed : 92
Downloaded : 0