ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE SİRKUMFLEX ARTERİN, TRANSVERS SİNÜSTEN GEÇİRİLEN SAĞ İNTERNAL MAMMARYA ARTERİ İLE REVASKÜLARİZASYON
B. POLAT, B. AKPINAR, B. SÖNMEZ, H. AKAR, M. YILMAZ, O. BAYINDIR
Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul

GİRİŞ

Sol ventrikülün tam arteryel revaskülarizasyonu için alternatif bir yöntem sol internal mammarya arterin (LİMA) sol anterior desendan arter (LAD) ve dallarına anastomozu yapılırken, sağ internal mammarya arterinde (RİMA) transvers sinus yoluyla sirkumflex artere (Cx) yönlendirilmesidir. Ancak RİMA’ nın transvers sinusten çekilmesinin, onun kan akımı miktarını ve açık kalma oranını tehlikeye düşürebileceği konusunda kuşkular bulunmaktadır.

MATERYAL METOD

Florence Nightingale Hastanesi’nde Nisan 1995-Mayıs 1996 tarihleri arasında toplam 57 hastaya(49 Erkek, 8 Bayan, 34-72 yaş arası, ortalama yaş:56) bu teknik uygulandı. Hastaların 14’ü diabetik olup, 7 hastada sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %40’ın altındaydı. RİMA transvers sinus yoluyla bir Cx arter dalına anastomoz edilirken (14 hastada IM, 37 hastada OM ve 6 hastada ise PLCx) LİMA 29 hastada LAD ve dallarına sequential olarak, 28 hastada ise sadece LAD için kullanıldı. 42 hastada sağ koroner artere (RCA) bypass yapılması gerekli oldu. Bunların 8 tanesinde Gastroepiploik arter (GEA), diğerlerinde safen ven kullanıldı. 20 hastada tam arteryel revaskülarizasyon sağlandı. Hasta başına düşen ortalama IMA anastomozu 2,7 olarak tespit edildi.
Hastaların tümünde ameliyat sonrası, erken dönem sorunsuz geçit ve hiç birinde hemodinamik problem veya anlamlı bir EKG değişikliği saptanmadı. Ancak obstruktif Akciğer hastalığı olan 2 vakada sternal dehiscence nedeniyle revizyon gerekli oldu.

SONUÇ

Takip süresince 8 hastaya ameliyat sonrası değişen sürelerde kontrol anjiografisi yapıldı. Son yapılan 4 olgu hariç diğerlerine de 6-8 haftalar arasında treadmill testi uygulandı. Anjiografilerde 8 RIMA’ dan 7 tanesinin açık olduğu, nativ damar lezyonu sınırda olan bir olguda ise RIMA’ nın görüntülenemediği tespit edildi. (kompetisyon?) Ancak bu olguda dahil olmak üzere tüm hastaların treadmill testi negatif olarak değerlendirildi. Anjiografilerde LİMA anastomozlarının açıklık oranı ise %100 idi.
Bütün bu bulguların ışığında, RIMA’nın transvers sinus yoluyla Cx arter dallarına yönlendirilmesinin güvenli bir şekilde yapılabileceği ve tam arteryel revaskularizasyonun iyi bir komponenti olarak değerlendirileceği sonucuna varıldı.
Viewed : 95
Downloaded : 0