ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
RETROGRAD SEREBRAL PERFÜZYON VE SUBKLAVİAN ARTER KANÜLASYONU
Adnan CELKAN, Şenol YAVUZ, Hüsnü SEZER, Nurcan AYABAKAN, İ.Ayhan ÖZDEMİR
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, BURSA
GİRİŞ

Asendan aort anevrizması veya diseksiyonlarında derin hipotermik sirkulatuar arrestle open distal anastomoz tekniği, cerrahi girişimi kolaylaştırmaktadır. Hipoterminin optimal seviyesi ve sirkülatuar arrestin ne kadar süre için güvenilir olduğu tartışma konusudur. Derin hipotermik sirkülatuar arrest sırasında beynin korunmasında retrograd serebral perfüzyon önemli rol oynamaktadır. Günümüzde hipotermik sirkülatuar arrest ve retrograd serebral perfüzyon beyin korunmasındaki en önemli yöntemdir.

MATERYAL METOD

Eylül 94 ile Nisan 96 tarihleri arasında Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde aort diseksiyonu veya asendan aort anevrizması nedeniyle 6 olguda retrograd serebral perfüzyon ve subklaviyan arter kanülasyonu uygulandı. 5’i erkek 1’i kadın olan olguların yaş ortalaması 55 idi. 4 olgu acil, 2 olgu ise elektif olarak operasyona alındı. Olgularımızda subklaviyan arteriyal kanülasyon ve bikaval venöz kanülasyon ile pompaya girildi. Tüm olgularda 20 0C hipotermik sirkulatuar arrest uygulandı. Vena kava superiyor yolu ile retrograd serebral perfüzyona başlandı. Retrograd serebral perfüzyon hızı dakikada 300 ml. olacak şekilde ayarlandı. Vena kava supereior basıncı 25 mm Hg. da tutuldu. Tüm olgulara asendan aort replasmanı yapıldı. 3 olguya ilaveten AVR+CABG uygulandı.

SONUÇ

Ortalama sirkulatuar arrest süresi 23 dakika idi. Ortalama retrograd serebral perfüzyon zamanı 21 dakika idi. Olgularımızın hepsi postop, 12-24 saat sonra ekstübe edildi. Nörolojik defisit yoktu. Hastane mortalitemiz 1 olgu ile %16,6 idi. Bu olgu postop 3. günde yaygın intestinal iskemi nedeniyle kaybedildi. Retrograd serebral perfüzyonun uygulanımı kolay olup, derin hipotermik sirkülatuar arrest sırasında serebral koruma açısından güvenle kullanılabileceği görüşündeyiz.

Viewed : 89
Downloaded : 0