ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
FEMOROPOPLİTEAL BYPASS YAPILAN OLGULARIN 2-5 YILLIK TAKİP SONUÇLARI
K.Bozkurt, C.Köksal, A.A.Korkmaz, K.Kaynak, K.Beşirli, U.Cangel, P.Bozkurt, A.Sayın, G.Erdoğ, M.Özer
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİ ANABİLİM DALI
GİRİŞ

İnfrainguinal periferik arteryel tıkanıklıklarda, extremiteyi kurtarmaya veya fiziksel aktiviteyi ileri derecede kısıtlayan kladukasyo intermittantı tedaviye yönelik uygulanan arteryel rekonstruksiyon oldukça başarılı sonuçlar veren bir yöntemdir. Extremitenin kurtarılma oranı %80-90 gibi yüksek bir orandır. Biz çalışmamızda femoropopliteal bypass yapılan hastaların 2-5 yıllık takip sonuçlarını irdeledik.

METARYAL METOD

1990-94 yılları arasında kliniğimizde 109 hastaya femoropopliteal bypass yapıldı. Bu hastaların 81’si 2-5 yıl arasında uzun takip sonunda irdelendi. Hastaların 69’u erkek, 12’si kadın ve ortalama yaş 59.2 idi. Ameliyat endikasyonu 25 hastada istirahat ağrısı (%31), 28 hastada kladukasyo (%34.5), 28 hastada iskemik ülser (%34.5) olarak tespit edildi. Graft olarak 69 hastada safen ven kullanılırken, 12 hastada PTFE (polytetrafloretilen) kullanıldı. Distal anastamoz yeri 42 hastada proximal popliteal arter, 39 hastada ise distal popliteal arter idi.

SONUÇ

Hastaların 2’si postoperatif dönemde kaybedildi. 1 hastaya greft infeksiyonu nedeni ile uzun süreli antibioterapi uygulandı. 2 yıllık kumulatif primer açık kalım safer ven kullanılan vakalarda %94, 5 yıllık %86, polytetrafloretilen kullanılan vakalarda 2 yıllık %74, 5 yıllık %50 olarak bulundu. 3 hastaya transmetatarsal, 6 hastaya dizüstü amputasyon yapılmak zorunda kalındı. Tüm vakalarda extremitenin kurtarılma oranı %92.6 olarak bulundu.Yapılan istatiksel irdeleme açık kalıma etki eden 2 önemli faktörün greft materyali ve outflow kalitesi olduğu saptandı (p<0.05). Yaş, cinsiyet ve diabetes mellitus risk faktörü olarak bulunmadı.

Viewed : 89
Downloaded : 0