ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AORT KOARKTASİYONU VE İSKEMİK KALP HASTALIĞININ KOMBİNE TEDAVİSİ
Zeki ÇATAV, Tevfik TEZCANER, Cem YORGANCIOĞLU, Barlas AYTAÇOĞLU, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA
Bayındır Tıp Merkezi, Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, Ankara

GİRİŞ

Aort koarktasyonu ve iskemik kalp hastalığı oldukça nadir görülmektedir. Düzeltilmemiş koarktasyonu olan hastaların sadece %5-6’sı kırk yaşını geçebilmektedir. İki basamaklı bir cerrahi tedavi operasyon riskini artırmaktadır. Eğer koroner revaskülarizasyon cerrahisi ilk basamak olarak yapılırsa iskemik arrest sonrası yüksek afterload kalp yetmezliğini kolaylaştırmakta, diğer yandan mykardial revaskülarizasyon öncesi koarktasyona girişim erken dönemde morbidite ve mortaliteyi arttıracaktır.

MATERYAL METOD

Burada kliniğimizdeki iki olguda uyguladığımız aort koarktasyonu ve iskemik kalp hastalığının tek seansta tedavisini sunacağız. 54 yaşındaki kadın hastaya median sternotomiyi takiben ascendan ve descendan aorta arasına tubuler Dacron greft ile bypass ve serbest LİMA grefti ile 3’lü sequential koroner bypass yapıldı. 46 yaşındaki erkek hastaya ise median sternotomiyi takiben AVR, ascendan ve descendan aorta arasına tubuler Dacron greft ile bypass ve safen greft ile tekli koroner bypass yapıldı.

SONUÇ

Sonuç olarak bu hastalara tek seansta kombine bir yöntemle daha düşük bir morbidite ve mortalite ile müdahale edilebilmektedir.
Viewed : 81
Downloaded : 0