ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
REKÜRREN VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER
Emin TÜRELİ, Faruk HÖKENEK, Türkan TANSEL ELMACI, Mustafa KARSLI, Rukiye EKER, Mehmet TUĞRUL, Talat CANTEZ, Ertan ONURSAL, Cemil BARLAS
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Pediatrik Kardioloji ve Anesteziyoloji Anabilim Dalları, Çapa, İstanbul
GİRİŞ

Bu çalışmada Anabilim dalımızda 1988-Mayıs 1996 tarihleri arasında 158 Fallot Tetralojisi, 110 pür Ventriküler septal defekt (VSD) tanısıyla opere edilen hastalardan rezidüel VSD nedeniyle reopere edilen 13 hasta analiz edilmiştir.

MATERYAL METOD

Rezidüel VSD nedeniyle opere edilen 13 hastanın 6’sında patoloji Fallot Tetralojisi, 7’si ise pür VSD idi. Reoperasyon ilk ameliyattan 1 gün – 26 ay sonra gerekmiştir. 6 hastada defektler yama ile, 1’inde sütür ile kapatılmıştı. Bu hastalarda ki teknik incelendiğinde 1 hastada kontinü, 6 hastada ise tek tek sütür tekniği tespit edildi. Defektlerin çapı 0.5-1.5 cm idi. Lokalizasyon 9 hastada posteroinferior, 4 hastada ise anterosuperior kısımda idi. Reoperasyonda defektler 4 hastada yeni yama ile, 9 hastada ise primer sütür ile kapatıldı. 10 olguda transventriküler yol, 3 olguda transatrial yol kullanıldı. Olgulardan 1’I erken dönemde düşük kalp debisinden, 1’i ise sepsisden kaybedildi.

SONUÇ

Rekürren VSD’ ler Fallot Tetralojisi ve Pür VSD operasyonlarından sonra görülen önemli komplikasyonlardan biridir. Postoperatif dönemde konjestif kalp yetmezliği olan QP/QS oranı 1.5’in üzerinde olan olgular acil ameliyat edilmelidir.

Viewed : 57
Downloaded : 0