ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA KALP KAPAK AMELİYATLARI
Ufuk ALPAGUT, Yasemin MAMUR, Yusuf KALKO, Fuat BÜYÜKBAYRAK, Ertan ONURSAL, Cemil BARLAS
İ.Ü. İ.T.F. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D

GİRİŞ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D’da 1986-1996 yılları arasında 18 yaş altındaki 55 hastaya konjenital ya da romatizmal lezyonlara bağlı nedenlerden dolayı kalp kapak ameliyatı yapıldı. 26 hastaya valvuloplasti, 29 hastaya kapak replasmanı uygulandı.

MATERYAL METOD

Hastaların 28’i erkek, 27’si kız olup, yaş ortalaması 11’dir. Bu olguların 33’ü mitral kapak patolojisi nedeniyle, 15’i aort kapak patolojisi nedeniyle, 2’si triküspit kapak patolojisi nedeniyle, 5’i aort+mitral kapak patolojisi nedeniyle ameliyat edildiler. Mitral kapak hastalarının 17’si, aort kapak hastalarının 16’sında lezyon konjenital idi. Aort kapakların 4’ü, mitral kapakların 21’i, triküspit kapakların 2’si dejeneratif lezyonlar nedeniyle replase edildiler. Akut endokardit mitral kapak lezyonu nedeniyle 2 hastaya acil kapak replasmanı yapıldı. 1 hastaya çift kapak replasmanı yapıldı. Kapak replasmanı yapılan tüm hastalarda mekanik kalp kapağı kullanıldı.

SONUÇ

Hastane mortalitesi yoktur. Erken postoperatif dönemden itibaren mekanik kapak replasmanı yapılan hastalara oral antikoagülan tedavi uygulandı.
Viewed : 83
Downloaded : 0