ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BRONKOJENİK KARSİNOİD TÜMÖRLER – 20 YILLIK CERRAHİ VE KLİNİK – HİSTOPATOLOJİK ANALİZ
Güven OLGAÇ, David A.C.SHARPE, Nigel R SAUNDERS.
Killingbeck Hospital, Cardiothoracic Surgical Unit, Leeds, İngiltere
GİRİŞ

Bronkojenik karsinoid tümörler, nöroendokrin hücrelerden kaynaklanır ve küçük hücreli akciğer kanserine benzerlikleri nedeniyle intratorasik neoplazmalar içerisinde oldukça ilginç bir grubu oluştururlar. Bunlar tüm bronş ağacından kaynaklanan tümörlerin %0.5 ile 1’ini, tüm karsinoidlerin ise yaklaşık %15’ini oluştururlar ve malignite potansiyellerine göre “tipik” veya “atipik” olarak sınıflandırılırlar. Bu tümörlerin klinik ve histopatolojik özellikleri, tanı ve tedavi yöntemleri ile sürviyi etkileyen faktörler, 20 yılı kapsayan retrospektif bir çalışmayla araştırıldı.

MATERYAL METOD

İngiltere’nin “Yorkshire” bölgesinde, 1976-1995 yılları arasında, cerrahi tedavi görmüş ve takip edilmiş 88 bronkojenik karsinoid tümör olgusu (54 kadın, 34 erkek) retrospektif olarak incelendi. Olguların ortalama yaşı 51 (20-80 yaş), en sık görülen başvuru şikayetleri ise öksürük (%70), sürekli veya tekrarlayan akciğer enfeksiyonları (%42) ve hemoptizi (%42) idi. Histopatolojik olarak olguların 68 (%77) inin tipik, 20 (%23) sinin ise atipik karsinoidler olduğu saptandı. Hastaların 75’i (%85) lobektomi / bilobektomi veya daha sınırlı rezeksiyon ile tedavi edilirken, sadece 4 hastaya (%5) bronkoplastik cerrahi uygulandı. Olgular ortalama 7 yıl 4 ay süreyle takip edildi ve serinin sürvi analizi “Kaplan-Meier Product Limit” metodu ile yapıldı.

SONUÇ

Ayırıcı tanıda göz önünde tutulduğu taktirde, dikkatli bir anamnez, akciğer grafisi ve bronkoskopi-biyopsi gibi basit yöntemler ile bronkojenik karsinoid tümörlerin tanıları kolayca konulabilir. Sınırlı rezeksiyonlar ile tipik bronkojenik karsinoid tümörlerin sağıltım şansı çok yüksek olmasına rağmen, nadiren geç metastaz ve nüksler görülebilir. Atipik karsinoidlerin prognozu tipiklere göre daha kötü olup, 5 ve 10 yıllık gerçek sağkalım oranları sırasıyla %80 ve %55 olarak belirlenmiş ve bizim serimizde sürviyi etkileyen tek faktör, tümörün histopatolojik tipi olmuştur.

Viewed : 53
Downloaded : 0