ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Myastenia Gravis’te Timektomi, Sonucu Etkileyen Faktörler
Semih Barlas, Emin Tireli, Türkan Elmacı, Mustafa Karslı, Feyza Deymeer, Piraye Serdaroğlu, Coşkun Özdemir, Ertan Onursal, Cemil Barlas
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
1939’da Blalock tarafından jeneralize myastenia gravisli bir hastada nekrotik timik tümörün alınmasından sonra remisyon sağlandığının bildirilmesinden bu yana timektomi myastenia gravisin tedavisinde önemli bir yer tutmuştur.

Anabilim dalımızda 1980-1993 yılları arasında 128 hastaya pür myastenia gravis tanısı ile timektomi uygulanmıştır. Bu hastaların kadın/erkek oranı 2.8’dir. Kadınlarda 30 yaş altındaki hastaların oranı %69 iken, erkeklerde %46 olarak bulunmuştur. Hastaların %93.7’si orta ve ciddi derecedeki myastenik hastalardı. Bu hastaların %94.1’inde parsiyel, %5.9’una total sternotomi yapılmıştır. Hastalar 1-14 yıl izlendi. Erken dönemde %44.6 remisyon sağlanmış iken geç dönem sonuçlarında remisyon oranı %74’e yükselmiştir. Retrosektif olarak yapılan bu çalışmada, pür myastenia gravis tanısı ile timektomi yapılan hastaların preoperatif klasifikasyon medikasyon, cerrahi yaklaşım tipi ve postoperatif sonuçları arasında ilişki araştırılmıştır.

Viewed : 48
Downloaded : 0