ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Supravalvüler ve Subvalvüler Aort Stenozlarında Uygulanan Ekstansif Cerrahi Tedavi Yöntemleri
B. Polat, T. Sarıoğlu, B. Kınoğlu, Y. Yalçınbaş, L. Saltık*, A. Sarıoğlu, M. Çalık, A. Aytaç,
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstütüsü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstütüsü Pediatrik Kardioloji Bilim Dalı, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstütüsün’de ve Florance Nightingale Hastanesi’nde Mart 1987-Temmuz 1994 tarihleri arasında, konjenital aort stenozu tanısı ile 84 hasta ameliyat edilmiştir.Bu hastalardan 10’unda supravalvüler ve subvalvüler darlığın giderilmesi amacıyla ekstansif rekonstüksiyon uygulanmıştır. İdiopatik hipertofik subaortik stenozu (İHSS) olan 3 vakada modifiye Konno, subvalvüler tünel tip darlığı ve valvüler stenozu olan 2 vakada ise, Konno prosedürü uygulanarak, 21 ve 23 numara prostetik kapak replesmanıyapıldı. Supravalvüler aort stenozu tanısı ile 5 hasta ascendan ve arcus aortada sol arteria subclavia distaline kadar, ciddi ve diffüz darlık mevcuttu. Bu hasta, derin hipotermi, total sirkülatuar arrest tekniği ile ameliyat edildi ve gluteraldehid ile hazırlanmış perikardial yama kullanılarak tüm ascendan ve arcus aorta rekonstrüksiyonu yapıldı. Diğer 4 hastada ise , ascendan aorta, nonkoroner sinüs valsalvaya uzanan perikardial yama ile genişletilerek supravalvüler stenoz giderildi. Modifiye Konno prosedürü sonrası tam blok gelişen ve kalıcı pacemaker implente edilen bir olgu postoperatif 25. günde pacemaker disfonksiyonu nedeniyle kaybedilmiştir Diğer hasatalar iyi durumda (class I) takip edilmektedir (ortalama takıp 34 ay). Sınırlı sayıdaki bu deneyimimiz literatür verileri ile birleştirildiğinde, kompleks sol ventikül çıkım yolu darlıkları için aşağıdaki öneriler ileri sürülebilir: Subvalvüler aortek stenoz, tünel tarzında ise ya da İHSS mevcutsa, obstüksiyonun yeterli bir şekilde giderilebilmesi ve rekürrensin önlenmesi açısından Modifiye Konno prosedürünün bu vakalar için uygun bir yöntem olduğu düşünülebilir. Subvalvüler tünel tarzındaki darlık valvüler stenozla birlikte ise Konno prosedürü en iyi yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Supravüler stenozlarda ise ascendan ve arcus aortayı içine alan diffüz darlıkların rekonstürksiyonu için derin hipotermi ve total sirkülatuar arrestin uygun ve kolaylık sağlayan bir yöntem olduğu söylenebilir.
Viewed : 50
Downloaded : 0