ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Oksijen Tüketimi -Kardiopulmoner Bypass İlişkisi
Dr. Haldun Tekinalp, Op. Dr. Semih Barlas, Op. Dr. Emin Tireli, Prof. Dr. Cemil Barlas
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Kardiopulmoner Bypass süresince vücudun oksijen ihtiyacının yeterli olarak karşılanabilmesi kardiak cerrahide sonucu etkileyen önemli faktrlerden biridir. Bu durum özellikle pediatrik hasta grubunda herhangi bir yetmezlik kalıcı organ hasarı ya da gelişim bozukluğu ile sonuçlanacağından, ileri yaştaki hastalara ise ateroskleroza bağlı olarak mojor arteriel yetmezlikler olabileceğinden daha da büyük bir önem kazanır.

Bu çalışmada 1991-1994 yıllarında Anabilim Dalımızda çeşitli kalp hastalıkları nedeni ile opere edilen 654 hastanın perfüzyon değerleri incelendi. Total vücut oksijen tüketiminde rectal, özofegeal ve perfusat ısıları, periferik vasküler direnç, pCO2 ve PH ya bağlı değişimlerin analizi yapıldı.

Analiz sonucunda beklenildiği gibi ısı ile oksijen tüketimi arasında kuvvetli doğru orantılı, ısı ile sistemik vasküler direnç arasında da yeni kuvvetli ters orantılı ilişki bulundu. Bu bulgulara ilave olarak pediatrik siyonotik hastalarda perfüzyon süresi ile oksijen tüketimi arasında da yine doğru orantılı ilişki olduğu bulundu. Tüketim ile sistemik vasküler direnç arasında gözlenen zayıf doğru orantılı ilişki ise istatistiki olarak anlamlı bulunmadı.

Oksijen tüketiminde gözlenen zamana bağlı artışın altındaki fizyolojik olayın araştırılması gerekmektedir. Ancak yine de bu bulgular bizi özellikle siyanotik hasta grubunda pompa sırasında oksijen sunumunun ısıya bağlı olduğu kadar parfüzyon süresine de bağlı olarak arttırılmasını ve özellikle ısınma periodunda oksijen ihtiyacı hesaplamalarında rectal ısıdan daha çok özofageal ve perfusat ısılarınıdikkate almayı önermeye yöneltmiştir.

Viewed : 50
Downloaded : 0