ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik Vakalarda Sternotominin Loop PDS Sütürle Kapatılması
Yard. Doç. Dr. H. Tahsin Keçelioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ferşat Kolbakır, Dr. Rüştü Kalaç, Prof. Dr. M. Kamuran Erk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
Bu bildiride, kliğimizde 1987-1994 yılları arasında opere edilen 92 pediatrik açık kalp ameliyatı vakasında absorbe olabilen Polydioxanon (PDS) sütürle setrnum kapatılması değerlendirildi. Vakalar 4 günlük ile 16 yaş ve 3 kilo 200 gramla 46 kilo arasındadır. Fallot tetralojili 54, VSD’li 10 , ASD’li 18 ASD+VSD’li 7, ASD+PS’lu 2, kor triatriatum dekster’li 1 vakada sternotomiler 2 numara loop PDS sütürle yaklaştırılmıştır. Yalnızca 1 VSD ve 1 Fallot tetralojisi vakasında sternumda enfeksiyon görülmüş ve vakaların biri eksitus olmuştur. Perioperatif mortalite %1.08 (1/92) olmuştur. Sternotomi yapılan pediatrik vakalarda loop PDS ile sternum yaklaştırılmasının kemik stabilitesi sağlaması ve enfeksiyona dirençli olması bakımından başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Viewed : 75
Downloaded : 0