ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer Kanserinin Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları
Dr. Melih Kaptanoğlu, Dr. Ahmet Önen, Doç. Dr. Kasım Doğan
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Sivas
Amaç: Akciğer Kanseri tanısı almış hastaların tedavi sonuçları.

Yöntem: 1991-1994 yılları arasında ameliyat edilen 24 hastaya ait kayıtlar retrospesifik olarak değerlendirildi. Hastanın %16.6’sı kadın, %83.4’ü erkekti;en genci 19 en yaşlısı 70 yaşında olup ortalama yaş 47.1’idi.

Hastaların %87.5’i öksürük ve ağrı, %33.3’ü kilo kaybı ve %29.1’i hemoptizi şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastaların %83.3’ü ortalama 19.5 yıldır günde 1 paket sigara içicisiydi.

Ameliyat öncesi bütün hastalar direkt akciğer grafisi bilgisayarlı tomografi ve fiberoptik bronkoskopi ile değerlendirildi. Hastaların %16.4’ü Stage I, %32.8’i Stage II, %42.6’sı Stage III A, %8.2’si Stage III B idi.Patolojik olarak %71.3’ü Yassı Hücreli Kanser, %16.4’ü Adeno Kanser, %8.2’si Büyük Hücreli Kanser, %4.1’i Karsinoid Kanser olarak tespit edildi. Hastaların %62.7’sine Lobektomi, %25’ine Pneumektomi, %4.2’sine Wedge Rezeksiyon yapıldı. Hastaların %8.2’si Peroperatuar İnoperabl olarak değerlendirildi.

En kısa izlem süresi 6 ay, en uzun izlem süresi 30 ay, ortalama izlem süresi 18 aydı. Ortalama yaşam süresi 12.5 ay olarak bulundu.

Sonuç: Akciğer Kanserlerinin tedavisinde geniş cerrahi rezeksiyon, takiben uygulanan radyoterapi ve kemoterapi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Viewed : 48
Downloaded : 0