ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çoklu Bir Kardiyovasküler Trombüs Olgusu
Uzm. Dr. İbrahim Keleş, Doç. Dr. Barış İlerigelen, Uzm. Dr. Kazım Beşirli, Yrd. Doç. Dr. Faruk Ayan, Yrd. Doç. Dr. Lale Koldaş, Prof. Dr. Necati Sırmacı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Kalp içi kitlelerin tesbiti ve ayırıcı tanısı gelişen non-invasiv yöntemlere rağmen zorluk göstermekte, birçok olgu cerrahi müdahele sırasında ortaya çıkmaktadır. Kalp içi kitlelerin önemli bir grubunu trombüsler oluşturmaktadır. Çoklu (multipl) kardiyovasküler trombüs olgularına ender rastzlanmaktadır. Bu çalışmamızda, 26 yaşında, sağ atrium, sağ ventrikül çıkış yolu, v. cava superior ve inferior da yaygın trombüs bulunan bir erkek hasta sunulmaktadır. Progresyon gösteren dtispne yakınmasıyla başvuran ve başlangıçta akut myokardit tanısıyla ltedavi altına alınan hastada klinik düzelme görülmemesi üzerine yapılan ekokardiyografik tetkikte sağ ventrkikül çıkış yolunda 2x2 cm. boyultlarında trombus düşündüren oposite saptanmış, thrax BX de sağ atrium ve sağ ventrikülde, v.cava superior ve inferior da trombus, her iki posterior kostrofenik sinüslerde pulmoner infarktı düşündüren kondansasyon alanları, venakavografide de v.cava superior ve inferior da trombüse uyan dolum defekti saptanmıştır. Etyolojik yönden yapılan araştırmada vaskülit tesbit edilmemiştir. Bu olgu nedeniyle çoklu kardiyovasküler trombüslerin tanı ve etiyolojik analiz yönünden gözden geçirilmesini uygun gördük.
Viewed : 79
Downloaded : 0