ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Cerrahisinde “Cell Saver” Yöntemi İle Homolog Kan Kullanımının Azaltılması
Yrd. Doç. Dr. M. Özbaran, Yrd. Doç. Dr. A. Hamulu, Dr. Y. Atay, Dr. F. İslamoğlu, Prof. Dr. A. Telli, Prof. Dr. Ö. Bilkay Prof. Dr. İ. Durmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Açık kalp cerrahisinde homolog kan kullanmının azaltılması amacıyla çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Böylece hastalık bulaşması (viral hepatit, CMV, EB virusu, sifiliz, herpes, sıtma AIDS vb), bakteriyel ve febril reaksiyonlar, hemolitik etkiler gibi hmolog kan kullanımına bağlı çeşitli zararlı etkilerin ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır. Cell saver bu yöntemlerden biridir. Çalışma cell saver cihazı kullanılan ve kullanılmayan hastalardaki farklılıkların istatistiksel olarak gösterilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda opere edilen 50 koroner arter hastasında prospekkttif bir çalışma planlanmıştır. Bu hastaların 25’inde BRAT (Baylor Rapid Autotransfusion Set) cell saver cihazı kullanılarak ekstrakorporal dolaşım dışında kalan kan bu cihazda toplanmış, santrifüje edilerek yıkanmış ve eritrosit süspansiyonu halinde tekrar hastaya geri verilmiştir. Bu hastaların 24 saatlik drenajları, verilen toplam kan miktarları, revizyon ve enfeksiyon gelişimleri, Hematokrit, ACT, trombosit, eritrosit, löoksit, C3, C4 değişimleri kaydedilerek cell saver cihazı kullanılmayan hastalar karşılaştırılmışlardır.

Çalışmada kontrol grubundaki hastaların 3’üne homolog kan verilmemiştir ve verilen kan miktarı ortalama 2.30 Ü/24 saattir. Buna karşılık çalışma grubunda 9 hastaya homolog kan verilmemiştir ve verilen kan miktarı ortalama 1.76 U/24 saattir. Aradaki fark istatistiki olarak anlamlıdır (p=0.42). Kontrol grubunda hastaların 24 saatlik drenaj ortalaması 719.2 cc’dir. Çalışma grubudaki 624.0 cc’dir ve aradaki fark istatistiki olarak anlamlı çıkmamışttır (p=0.46). Yine çalışma grubunda C3 kompleman seviyesi daha düşük olarak bulunmuştur (p=0.048). Cell saver cihazının kullanımı hastalar verilen homolog kan miktarını ve beraberinde getirdiği bazı riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

Viewed : 59
Downloaded : 0