ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Genç Sternal Kapatma ve Human İmunglobulin G Kullanımının Postoperatuvar Enfeksiyon Profilaksisine Etkisi Var mı?
D. Murat Demirtaş, Dr. Hacı Akar, Dr. Mustafa İdiz, Dr. Aybanu Gökçen, Dr. Mehmat Kaplam, Doç. Dr. Sabri Dağsalı, Dr. Erdoğan Demiray
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
Ocak 1994-Haziran 1994 tarihleri arasında yapılan 4 aortokoroner bypass, 3 aort-mitral replasmanı ve triküspid De Vega anüloplasti, 1 opere Ebstein anomalisi, sinüs valsalva anevrizması rüptürü tamiri olgusunda miyokard ödemi ve düşük kalp debisi (3), kanama (2), tekrarlayan ventriküler aritmi (3) nedenleriyle toplam 8 hastada erken postoperatvar dönemde sternum 16.25±9.22 saat (en az 8, en çok 36 saat) açık bırakılmak zorunda kalındı ve bunlara gelişmesi olası enfeksiyon riskini azaltmak üzere düşük doz (0.1 g/kg; 15 gün arayla 2 kez) intravenöz human Ig G verildi (Grup I). İki olguda transtorasik, 2 olguda femoral arter yoluyla 6±1.63 (en az 4, en çok 8) gün süreyle IABP uyglandı. Postoperatuvar dönemde hastalar 1.75±1.03 kez revize edildi. Tümünde antibiograma uygun veya geniş spektrumlu antibiotik kullanıldı. Alınan mediasten kültürlerinde 2 olguda Escherichia coli, 1 olguda Pseudomonas aeruginosa, 1 olguda Streptococcus viridans üredi. Bir diğerinin trakea kültüründe Candida albicans görüldü. Sekiz olgudan biri düşük kalp debisi, biri de sepsisi bağlı hepatorenal sendrom tablosuyla kaybedildi (%12.5). Yaşayan hastaların hospitalizasyon süreleri 39.50±16.22 gün oldu.

Bu sonuçlar retrospektif olırak seçilen aynı hemodinamik kriterlere sahip ve fakat Ig G kulanılmayan 10 olguluk bir seri (Grup II) ile karşılaştırıldı. Bu grupta da 4 hastaya IABP uygulanmıştı. Mediasten kültüründe Stafilococcus aureus üreyen 2 hasta sepsis nedeniyle kaybedilmişti (%20). Hastanede kalış süresi Grup II’de 42.50±12.70 gündü.

Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Grup I enfeksiyondan uzak kalma bakımından daha iyi prognoza sahip görünmektedir. Ancak özellikle fiyat-sonuç ilişkisi de gözönüne alınarak, daha geniş serilerde prospektif randomize çalışmalar yapmak uygun olacaktır.

Viewed : 50
Downloaded : 0