ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mekanik Protez Kapak Disfonksiyonlarında 10 Yıllık Cerrahi Deneyimimiz*
Gökhan İPEK, Ali Rıza CENAL, Bahadır DAĞLAR, Ali GÜRBÜZ, Mehmet BALKANAY, Ömer IŞIK , Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi’nde Şubat 1985-Mayıs 1995 tarihleri arasında toplam 1589 olguya mekanik kapak replasmanı yapılmıştır. Bu 10 yıllık cerrahi süreç içerisinde 28 olguda mekanik kapak disfonksiyonu nedeni ile reoperasyon uygulanmıştır. Olguların 20(%5) olguda da aort+ mitral konumda takılmış mekanik protez kapak disfonksiyonu mevcuttu. Vakaların 10’u protombin zamanı normalin 2 katı olacak şekilde warfarin sodyum kullanmaktaydı. 18 vakanın ise warfarin sodyum almadığı tespit edilmiştir. Olguların 19(%67.9)’unda uniliflet, 9(%32.1) olguda da biliflet mekanik kapak takılmıştı. Olguların 13 (%46)’ü erkek, 15(%54)’i de kadın hastalardan oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 42.1 yıldı (36-38). Ameliyata alınan olguların çıkarılan kapaklarının patoanatomik incelemesinde 20(%71.4)’inde organize trombüs, 7(%25)’sinde vejetasyonla beraber organize trombüs ve 1 (3.6)’inde de taze trombüs vardı. Ameliyata alınan olguların 16(%57.2)’sina biliflet, 6(%21.4)’sına uniliflet, 6(%21.4)’sına bioprotez kapak replase edilmiştir. Hastane mortalitesi 4 olgu ile %14.3’dür. Geç dönemde 2(%8.3) olgu kaybedilmiştir. Araştırmamız bu konuda en önemli faktörün erken teşhis ve acil cerrahi müdahele olduğunu ortaya koymuştur.
Viewed : 9390
Downloaded : 1859