ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner arter çıkışlı sol koroner arterin pulmoner arter rekonstrüksiyonu ile düzeltilmesi
M. Fatih Ayık1, Emrah Oğuz1, Pelin Öztürk1, Yüksel Atay1, Naim Ceylan2, Ertürk Levent3, Ruhi Özyürek3, Emin Alp Alayunt1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Radiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.147
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde pulmoner arter çıkışlı sol koroner arter anomalisi (ALCAPA) tanısı konmuş olan hastaların klinik özellikleri, cerrahi tedavisi ve Takeuchi ameliyatı ile birlikte pulmoner arter rekonstrüksiyonu sonuçları bildirildi.

Çalışma planı: Ocak 2007 - Haziran 2010 tarihleri arasında kliniğimizde Takeuchi ameliyatı ile birlikte pulmoner arter rekonstrüksiyonu yapılan yedi hastanın (2 kız, 5 erkek; ort. yaş 53.3±52.1 ay; dağılım 6-151 ay) kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalara ameliyat öncesi detaylı kardiyovasküler muayene, elektrokardiyografi, direkt göğüs f ilmi, ekokardiyografi, bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi ve kardiyak kateterizasyon yapıldı. Demografik özellikler, ameliyat öncesi, esnası ve sonrası veriler kaydedilerek değerlendirildi.

Bulgular: En sık görülen semptom, periyodik dispne (%57.1) idi, ancak hastaların %28.6’sı asemptomatik idi. Ortalama kardiyopulmoner baypas süresi ve ortalama aort kros-klemp süresi, sırasıyla 105.8±33.0 ve 69.4±35.1 dakika idi. Ameliyat sonrası mekanik solunum süresi ortalama 15.0±14.9 saat, yoğun bakımda kalış süresi 1.8±0.5 gün ve hastanede kalış süresi 6.0±2.7 gün olarak bulundu. Ameliyatın tek komplikasyonu olan malign aritmilere bağlı olarak 36. saatte bir hasta kaybedildi. Takeuchi ameliyatı ile birlikte pulmoner arter rekonstrüksiyonu yapıyan yedi hastanın altısı (%85.7) ortalama 11.7±10.3 ay takip süresince semptomsuz izlendi.

Sonuç: ALCAPA cerrahi olarak düzeltilebilir bir patoloji olup, erken tanı ve tedavi uzun dönem prognoz açısından önemlidir.

Keywords : ALCAPA; pulmoner arter rekonstrüksiyonu; Takeuchi ameliyatı
Viewed : 11058
Downloaded : 2444