Pereira-Macedo J, Machado N, Pereira-Neves A, Ferreira V, Oliveira-Pinto J, Dias-Neto M, et al. Myocardial injury after aortoiliac revascularization for extensive disease: A survival analysis. Turk Gogus Kalp Dama 2020;28:426-434