. Tracheobronchial foreign bodies: Analysis of 166 cases. Turk Gogus Kalp Dama 1997;5:052-055