ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik obstrüktif akciğer hastalığının yaygın olduğu bir bölgede koroner bypass cerrahisi sonuçları
Özer Kandemir1, Mustafa Büyükateş 1, S. Akın Turan 1, Elif Ceylan 1, Tolga Kurt 1, Sait Mesut Doğan 2, Hilmi Tokmakoğlu1
1Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak
2Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
Amaç: Bu çalışmada, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) yaygın olduğu Zonguldak bölgesinde yapılan koroner bypass cerrahisi sonuçları değerlendirildi ve KOAH’nin mortalite ve morbidite üzerine etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya, koroner bypass cerrahisi uygulanan 102 hasta alındı. Ameliyat öncesinde yapılan solunum fonksiyon testlerinde 40 hastada (%39.2) KOAH tanısı kondu (grup 1). Bu hastalar ile solunum fonksiyon testleri normal olan 62 hasta (grup 2) mortalite ve morbidite yönünden karşılaştırıldı.

Bulgular: Ameliyat sonrası dönemde düşük debi gelişimi, kanama nedenli revizyon, atriyal fibrilasyon, intra-aortik balon pompası kullanımı, uzun süreli entübasyon, enfeksiyon gelişimi açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri grup 1’de anlamlı derecede daha uzundu (sırasıyla, p=0.004 ve p=0.01). Mortalite grup 1’de bir hastada (%2.5) görülürken, grup 2’de görülmedi. Lojistik regresyon analizinde aortik kros klemp zamanı ve kardiyopulmoner bypass süresi mortaliteye etkili bağımsız faktörler olarak bulundu (sırasıyla, p=0.02 ve p=0.005).

Sonuç: Daha önceleri görece cerrahi kontrendikasyonlar arasında sayılan KOAH riski, açık kalp cerrahisi tekniklerinde, yoğun bakım ve anestezi ünitelerindeki gelişmelere paralel olarak azalmıştır.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass; koroner arter bypass; pulmoner hastalık, kronik obstrüktif/komplikasyon; solunum fonksiyon testi
Viewed : 16268
Downloaded : 1919