ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass greftleme ameliyatına alınacak hastalarda radial arter vazodilatasyonu için ilaç seçimi
Nevzat Erdil1, Vedat Nisanoğlu1, Tamer Eroğlu1, Recep Tüten1, Hasan Berat Cihan1, Ramazan Kutlu2, Bektaş Battaloğlu1, Saim Yoloğlu3
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of İnönü University, Malatya
2Departments of Radiology, Medicine Faculty of İnönü University, Malatya
3Departments of Biostatistics, Medicine Faculty of İnönü University, Malatya
Amaç: Bu çalışmada kalsiyum antagonistleri ve betablokörlerin vazodilatatör etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Fakülte Etik Kurul onayı ve hastaların yazılı bilgilendirilme onamı alındıktan sonra elektif koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı planlanan 72 erişkin hasta (50 erkek, 27 kadın; ort. yaş 62.9±9.3 yıl; dağlım 37-75 yıl) bu çalışmaya dahil edildi. Tek başına diltiazemin (grup 1), tek başına nifedipinin (grup 2), tek başına amlodipinin (grup 3), tek başına nebivololün (grup 4) ve nifedipinin metoprolol ile kombinasyonunun (grup 5) vazodilatatör etkileri değerlendirildi. Radial arter kullanılarak izole KABG ameliyatına giden ardışık 77 hasta ileriye dönük olarak ameliyattan dört ila beş gün önce oral ajanlara randomize edildi. İlaç tedavisinden hemen önce ve tedaviden 4-5 gün sonra radial arterin lumen çapı ve alanındaki dilatasyonu yüksek çözünürlüklü ultrasonografi ile değerlendirildi.

Bulgular: Tek başına diltiazem grubu (p=0.058) ve metoprolol ile kombine edilen nifedipin grubu (p=0.067), ilaç tedavisinden önceki lümen çap ve alanları ile kıyaslandığında anlamlı bir artış göstermedi. Nifedipin (p=0.007), amlodipin (p=0.003) ve nebivolol (p=0.047) grubunda lümen çap ve alanında istatistiksel olarak anlamlı artışlar gözlemlendi.

Sonuç: Sonuçlarımız kalsiyum kanal antagonistlerinin radial arterin vazodilatasyonunda aynı derecede etkili olmadığını göstermektedir. Nifedipin, amlodipin ve nebivolol radial arter spazmının azaltılmasında en etkili ajanlar gibi görünmektedir. Nebivolol bir beta-blokerdir ve aynı zamanda radial arter vazospazmı üzerinde güçlü bir vazodilatör etkiye sahiptir.

Keywords : Koroner arter bypass greftleme; hipertansiyon/etyoloji; nitrik oksit; radial arter
Viewed : 11662
Downloaded : 3077