ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisinde Ulusal Veri Tabanı Oluşturulması
İlhan MAVİOĞLU
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin
Amaç: Günümüzde sağlık işletmelerinin ileriye dönük planlamasının yapılmasında eksiksiz doğru bilgiye ulaşılması ve istatistiksel değerlendirmeler kaçınılmaz bir zorunluluk olmaktadır. Eğitim (Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun eğitim hastaneleri) ve uygulama hastanelerinin büyük bir kısmında sağlıklı veri toplanması ve faturalama için Hastane Otomasyon Sistemleri’ne bilgisayar ağı ortamında geçilmiştir.
Materyal ve Metod: Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği bünyesinde oluşturulacak çalışma grubunun amacı "Göğüs Cerrahisi", "Erişkin Kalp Cerrahisi", "Pediyatrik Kalp Cerrahisi" ve "Damar Cerrahisi" alt gruplarında "Bilgi Toplama Formları" oluşturulması ve bu formlardan gelen bilgilerin düzenli aralıklar ile değerlendirilmesi ve istatiksel dökümlerinin alınmasıdır.
Ayrıca çalışma grubu istatiksel değerlendirme ve bilgi toplama için hangi yöntemlerin kullanılacağını ve ne sıklıkla sonuçların değerlendirileceğini de belirlemelidir. Çalışma grubunda yer alan ve düzenli bilgi akışı sağlayan kurumlara değerlendirme sonuçları öncelikli olarak bildirilmeli ve bu kurumların oluşan veri tabanını kullanarak çalışma yapmalarına olanak sağlanmalıdır.
Sonuç: Gelişmiş ülkelerde, özellikle Amerika ve Avrupa’da Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi olguları için bilgi bankaları oluşturulmuştur ve bu verilerin entegrasyonu için çaba harcanmaktadır. Ülkemizde de böyle bir çalışmanın ileriye yönelik planlama ve Avrupa’daki veri tabanlarına entegrasyon için gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Keywords : Göğüs kalp ve damar cerrahisi, bilgi bankası, veri tabanı
Viewed : 10528
Downloaded : 2149