ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yaşlılarda pulsatil ve nonpulsatil kardiyopulmoner baypasta böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Faruk Hökenek1, Mete Gürsoy2, Vedat Bakuy2, Ali Aycan Kavala2, Tarık Demir1, Füsun Gülcan1, Barbaros Kınoğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Park Bahçelievler Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7164
Amaç: Bu çalışmada yaşlı hastalarda pulsatil ve nonpulsatil kardiyopulmoner baypas tekniklerinin böbrek fonksiyonları üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2011 - Haziran 2011 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter baypas greftleme (KABG) yapılan 70 yaş üzeri 41 hasta çalışmaya alındı. Hastalar uygulanan perfüzyon tekniğine göre randomize olarak pulsatil ve non-pulsatil akım gruplarına ayrıldı. Hastaların ameliyat öncesi, kardiyopulmoner baypas sonrası ve ameliyat sonrası 3. gün kreatinin, sistatin C, kan üre azot değerleri, kardiyopulmoner baypas sırasında idrar çıkış miktarı ve akut böbrek hasarı görülme sıklığı kaydedildi.

Bulgular: Hastaların ameliyat sonrası 3. gün sistatin C, kreatinin ve kan üre azot değerleri pulsatil akım grubunda anlamlı derecede daha düşüktü. Kardiyopulmoner baypas süresince hastaların idrar çıkışı ve akut böbrek hasarı görülme sıklığı gruplar arasında anlamlı düzeyde farklı bulundu.

Sonuç: Pulsatil akımlı kardiyopulmoner baypas yaşlı hastalarda akut böbrek hasarını önleyebilen basit ve güvenli bir yöntemdir.

Keywords : Akut böbrek hasarı; sistatin C; nonpulsatil akım; pulsatil akım
Viewed : 8436
Downloaded : 1687