ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mediastinoskopi açısından yüksek riskli hastaların retrospektif analizi
Sibel Buluç Bulğen1, Ziya Salihoğlu1, Ahmet Demirkaya2, Lale Yüceyar1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6931
Amaç: Bu çalışmada mediastinoskopi uygulanan yüksek riskli hastalarda mortalite ve morbidite oranları üzerine etkili olası faktörler araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2006 - Ocak 2011 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde genel anestezi altında mediastinoskopi yapılan 216 hasta (54 kadın, 162 erkek; ort. yaş 60.8±9.9 yıl; dağılım 30-85 yıl) çalışma kapsamına alındı. Hastaların tıbbi kayıtları ve dosyaları, anestezi takip formları ve hemşire gözlem formları incelenerek, ameliyat tarihi, ameliyat süresi, ameliyat sırasındaki kanama miktarı, verilen kan miktarı, ameliyat sonrası hemoglobin değeri, ameliyatın türü; tanı amaçlı ya da evreleme amaçlı yapıldığı, mediastinoskopi sonrası torakotomi yapılıp yapılmadığı, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanede kalış süresi, yoğun bakımda kalış, yoğun bakımda ve serviste mortalitesi kaydedildi.

Bulgular: Ameliyat sonrasında en sık görülen komplikasyonlar sepsis, solunum ve kardiyovasküler sistem sorunları idi. Eşlik eden hastalık varlığı, özellikle diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklar, 50 yaş üstü hastalarda sigara kullanımı daha yüksek oranda mortalite ve morbidite ile ilişkili bulundu.

Sonuç: Mediastinoskopinin deneyimli bir cerrahi ekip tarafından yapılması, sigara kullanımının ameliyattan dört ila altı hafta önce bırakılması, ameliyat öncesi risk faktörlerinin doğru olarak belirlenmesinin mortalite ve morbidite oranlarını azaltabileceği kanısındayız.

Keywords : Anestezi; mediastinoskopi; göğüs cerrahisi
Viewed : 7723
Downloaded : 1438