ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Acil serviste diyafram rüptürü tanısı konulan hastaların değerlendirilmesi
Ferhat İçme1, Erkan Balkan2, Sinan Becel1, Havva Şahin Kavaklı1, Yücel Yüzbaşıoğlu1, Alp Şener1
1Department of Emergency Services, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7261
Amaç: Bu çalışmada acil servise başvuran torakoabdominal travmalı hastalarda tespit edilen diyafram yaralanmalarında hastaların özellikleri ve tedavi yönetimi gözden geçirildi.

Çalışma planı: Nisan 2005 ve Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise torakoabdominal travma nedeni ile başvuran ve diyafram yaralanması tanısı konulan 20 hastanın (18 erkek, 2 kadın; ort. yaş 44.4±13.8 yıl; dağılım 18-72 yıl) tıbbi dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, hastalığın altta yatan etyolojisi, tanısal değerlendirme, eşlik eden yaralanmalar, uygulanan tedavi ve travma skorlarının [Glascow Koma Skoru (GCS), Revize Travma Skoru (RTS), Yaralanma Şiddet Skoru (ISS), Travma Yaralanma Şiddet Skoru (TRISS)] yatış süresi üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların dördünde penetran yaralanma, 16’sında künt travma vardı. Acil serviste yapılan ilk muayenede, GCS: 13.4±2.8, RTS:5.8±3.1 ISS:18.8±7.6 TRISS’a göre öngörülen ölüm oranı 6.4±10.4 idi. Revize Travma Skoru ve GKS ile yatış sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte, ISS ≥16 olan hastaların hastanede yatış süreleri, ISS skoru <16 olan hastalara kıyasla, anlamlı olarak daha uzundu. Hastaların hastanede ortalama kalış süreleri 20.4±23.1 gündü. Hastaların hiçbirinde mortalite izlenmedi.

Sonuç: Özellikle üst karın veya alt torakal bölgeyi içeren torakoabdominal travmalarda diyafram yaralanmasının da olabileceği akılda tutulmalı ve yapılan incelemeler dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ayrıca diyafram rüptürü gibi tek başına hayati tehlike yaratabilecek belirli anatomik bozukluğu olan hastalarda mortalite ve hastanede kalış süresinin uzunluğunu tahmin etmede anatomik skorlama sistemlerinin (ISS), fizyolojik skorlama sistemlerinden (RTS, GKS) daha ön planda kullanılması gerektiği kanısındayız.

Keywords : Tanı; diyafram; yırtık; tedavi
Viewed : 6239
Downloaded : 1415