ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Duke antikoagülan memnuniyet ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği
Jülide Gülizar Yıldırım, Ayla Bayık Temel
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9664
Amaç: Bu çalışmada, pıhtı önler ilaç tedavisi gören hastaların ihtiyaçlarını ve algılarını değerlendirmek üzere geliştirilen Duke Antikoagülan Memnuniyet Ölçeğinin (DAMÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği test edildi.

Çalışma planı: Bu metodolojik araştırmaya pıhtı-önler ilaç kullanan 227 gönüllü hasta (119 erkek, 108 kadın; ort. yaş 55.8±15.2 yıl; dağılım 20-86 yıl) dahil edildi. Yirmi beş madde içeren, üç faktörlü yapıda (kısıtlılıklar, yükler ve zorluklar, olumlu etkiler) geliştirilen DAMÖ ölçeği, özgün çalışmada yüksek iç tutarlığa (a=0.88) ve yüksek test-tekrar test güvenirliğine (r=0.80) sahipti. Verilerin değerlendirilmesinde kapsam geçerlik indeksi, Cronbach alfa, test-tekrar test güvenirliği, madde toplam puan korelasyonu, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Ölçek yedili Likert tipte yanıtlanmakta ve yüksek puanlar hasta memnuniyetinin daha kötü olduğunu göstermektedir.

Bulgular: Ölçek puan ortalaması 85.0±25.1 (dağılım, 36-161 puan) idi. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0.99, Cronbach alfa katsayısı 0.89 idi. Toplam puan korelasyonları 0.21 ile 0.79 (p<0.001 ve p<0.01) arasındaydı. Test-tekrar test güvenirliği oldukça yüksekti (r=0.98 p<0.001). Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi kabul edilebilir düzeyde bir uyum gösterdi kök ortalama kare yaklaşım hatası (RMSEA: 0.103, X2= 922.29 df: 272 p=0.000).

Sonuç: Ölçeğin Türkçe formunun iç tutarlılık güvenirliği, içerik ve yapı geçerliliği açısından geçerli olduğu gösterildi. Ölçek, pıhtı önler ilaç kullanan hastaların yaşadıkları sorunları ve bakım gereksinimlerini değerlendirmek için sağlık profesyonellerinin kullanabileceği objektif bir araçtır.

Keywords : Pıhtı önler ilaçlar; hasta memnuniyeti; güvenirlik ve geçerlik; ölçek; varfarin
Viewed : 8457
Downloaded : 2409