ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Neoadjuvan tedavi sonrası pnömonektomi
Hüseyin Melek1, Mehmet Muharrem Erol1, Ahmet Sami Bayram1, Gamze Çetinkaya1, Türkkan Evrensel2, Süreyya Sarıhan3, Elif Ülker Akyıldız4, Cengiz Gebitekin1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8755
Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda neoadjuvan tedavinin pnömonektomi sonrası morbidite, mortalite ve sağkalım üzerine etkisinin gösterilmesi amaçlandı.

Çalışma planı: Kasım 1995 - Ağustos 2012 tarihleri arasında kliniğimizde KHDAK için pnömonektomi uygulanan 130 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Başka malignitesi veya uzak metastazı olan ve tamamlama pnömonektomisi yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi, kalan 116 hasta (113 erkek, 3 kadın; ort. yaş 57 yıl; dağılım 31-82 yıl) çalışma grubunu oluşturdu. İleri evre (T3-4N0-1 veya T1-3N2) K HDAK’si olan 47 hastaya (grup 1) neoadjuvan tedavi uygulandı. T2-4N0-1 olan 69 hastaya (grup 2) neoadjuvan tedavisiz pnömonektomi uygulandı. Gruplar arasında sağkalım, morbidite ve mortalite oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Altmış iki hastaya (%53) sol pnömonektomi yapıldı. Hastanede ortalama yatış süresi 6.4 gün idi (dağılım 1-33 gün). Ameliyat öncesi 29 hastaya (%62) kemoterapi, 18 hastaya (%38) kemoradyoterapi uygulandı. Neoadjuvan tedavi sonrası 29 hastaya sol pnömonektomi uygulandı. Hastaların %31’inde (grup 1: %28, grup 2: %33) komplikasyon saptandı. Doksan günlük mortalite oranı grup 1’de %4.2, grup 2’de %5.8 idi. Beş yıllık sağkalım oranı grup 1 ve grup 2 için sırasıyla %41 ve %35 idi. Ortalama sağkalım süresi grup 1 ve grup 2 için sırasıyla 41 ay ve 40 ay idi. İki grup arasında morbidite, mortalite ve sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada, lokal ileri evre KHDAK hastalarında neoadjuvan tedavi sonrası pnömonektominin kabul edilebilir morbidite, mortalite ve sağkalım oranları ile güvenli bir şekilde uygulanabildiği gösterilmiştir.

Keywords : Morbidite; mortalite; neoadjuvan tedavi; pnömonektomi; sağkalım
Viewed : 5840
Downloaded : 1232