ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İki koroner arter baypas greft ameliyatı tekniğinin akut böbrek hasarı yönünden karşılaştırılması
Deniz Sarp Beyazpınar1, Bahadır Gültekin1, Afşin Emre Kayıpmaz2, Çağrı Kayıpmaz1, Atilla Sezgin1, Tufan Akın Giray2, Cemil Kavalcı2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11569
Amaç: Bu çalışmada konvansiyonel koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi ile pompa destekli atan kalpte (PDAK) baypas greftleme, akut böbrek hasarı ve sonrasında gelişen diyaliz ihtiyacı yönünden karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2012 - Ekim 2013 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter hastalığı nedeniyle konvansiyonel KABG uygulanan 77 hastanın ve PDAK uygulanan 76 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: İki grup arasında ameliyat öncesi böbrek fonksiyon test sonuçları açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak, kardiyopulmoner baypas zamanı ve yoğun bakımda kalış süresi açısından anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). PDAK grubunda 76 hastanın yedisinde (%9.21); KABG grubunda ise 77 hastanın 11’inde (%14.28) akut böbrek hasarı gelişti; ancak iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Ayrıca, PDAK grubunda bir, KABG grubunda dört hastada diyaliz ihtiyacı oldu.

Sonuç: Çalışma sonuçları, serum kreatinin düzeyi 1-1.3 mg/dL arasında olan hastalarda PDAK tekniğinin, konvansiyonel KABG’ye kıyasla, akut böbrek hasarı ve daha da önemlisi akut böbrek yetmezliği gelişimi yönünden daha avantajlı olduğunu göstermektedir.

Keywords : Akut böbrek hasarı; koroner arter baypas greftleme; atan kalpte pompa destekli baypas greftleme
Viewed : 5877
Downloaded : 1175