ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Variköz ven cerrahisinde 980 nm dalga boyu EVLA ve RF ablasyonun orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Hasan Uncu, Funda Tor Ocak, Suat Karaca, Tolga Onur Badak, İbrahim Özsöyler
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11139
Amaç: Bu çalışmada 980 nm dalga boyunda EVLA (Endovenöz lazer ablasyon) yöntemi ile VNUS ClosureFast RFA (Radyofrekans ablasyon) karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Kasım 2012 - Mayıs 2014 tarihleri arasında tek taraflı ya da iki taraflı variköz venleri olan 178 semptomatik hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar uygulanan tedavi yöntemine göre iki gruba ayrıldı. Doksan dokuz hastanın (56 kadın, 43 erkek; ort. yaş 48 yıl; dağılım 20-76 yıl) 114 ekstremitesine dizüstü EVLA, 79 hastaya (47 kadın, 32 erkek; ort. yaş 45 yıl; dağılım 18-72 yıl) ise tek taraflı RFA uygulandı. Çalışmaya yalnızca vena safena magna (VSM) ve dallarında yetersizlik olan ve renkli Doppler ultrasonografi (USG)’de VSM çapı diz seviyesinde en az 4 mm, safenofemoral bileşke düzeyinde ise en az 7 mm olan hastalar alındı. Her iki işlem sonrası hastaların klinik bulgu ve semptomları ile bir yıllık Doppler USG sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Doppler USG sonuçlarına göre, kısmi kapanma, EVLA yapılan hastalarda %4, RFA yapılan hastalarda %1.25 olarak saptandı. Yanma hissi, RFA uygulanan grupta daha azdı. Tekniğin başarılı olduğu hastalarda yanma hissi, yanma hissi veya ekimozdan en az biri ve yanma hissi, ekimoz ve ağrı hissinden en az birinin olması RFA yapılan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük bulundu. Tüm hastalarda tekniğin başarısız olması nedeniyle %83 oranında yanma hissi görüldü ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: Çalışma bulgularımız VSM’nin kapanma oranının yüksek olması ve yanma hissinin daha az görülmesi nedeniyle, RFA’nın EVLA yönteminden üstün olduğunu göstermektedir.

Keywords : Ablasyon; endovenöz; radyofrekans
Viewed : 5542
Downloaded : 1401