ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerin adenoskuamöz kanserinde sağkalım: Gerçekten o kadar kötü mü?
Levent Alpay1, Serdar Evman1, Talha Doğruyol1, Hakan Kıral1, Tunç Laçin2, Mustafa Vayvada1, Volkan Baysungur1, İrfan Yalçınkaya1
1Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10823
Amaç: Bu tek merkezli çalışmada, akciğer adenoskuamöz kanseri (AAK) nedeni ile ameliyat edilmiş hastaların sağkalım oranları ile adenokarsinom veya skuamöz hücreli karsinom nedeni ile ameliyat edilmiş hastaların sağkalım oranları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2002 - Ocak 2011 tarihleri arasında hastanemizde küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeni ile ameliyat edilen toplam 2203 hasta (1977 erkek, 226 kadın; ort. yaş 57.8±34.9 yıl; dağılım 22-86 yıl) patolojik tanı, sağkalım ve tümör evresi yönünden retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Patolojik analiz sonucunda, 2203 hastanın 46’sında (%2.1) adenoskuamöz kanser tanısı doğrulandı. Ortanca sağkalım süresi adenokarsinom için 53.6 ay (dağılım 21.1-68.2 ay), skuamöz hücreli karsinom için 48.1 ay (dağılım 24.4-66.9 ay) ve AAK için 27.9 ay idi (dağılım 10.7-44.6 ay) (p=0.026). Ortanca sağkalım süresi adenokarsinom predominansı olan hasta grubunda 21.6 ay, skuamöz hücreli karsinom predominansı olan hasta grubunda 21.4 ay, kodominant hücre dizisi olan hasta grubunda 37.8 ay idi (p=0.007).

Sonuç: Çalışmamızda, AAK hastalarının sağkalım oranı skuamöz hücreli karsinom veya adenokarsinom hastalarınınkinden daha düşük idi. Cerrahi rezeksiyon sonrası adjuvan kemoradyoterapinin genel sağkalım oranlarını iyileştirip iyileştirmediğini araştıracak ileri klinik çalışmalar gereklidir.

Keywords : Adenoskuamöz karsinom; akciğer kanseri; cerrahi rezeksiyon; sağkalım süresi
Viewed : 4838
Downloaded : 888