ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan kistik adenomatoid malformasyonlu çocuklarda pulmoner sublober rezeksiyonlar
Başak Erginel1, Melih Akın1, Çetin Ali Karadağ1, Nihat Sever1, Abdullah Yıldız1, Canan Tanık2, Ali İhsan Dokucu1
1Departments of Pediatric Surgery, Şişli Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pathology, Şişli Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10500
Amaç: Bu çalışmada pediatrik hastalarda doğuştan kistik adenomatoid malformasyonlar (DKAM) nedeni ile yapılan pulmoner sublober rezeksiyonların sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 1999 - Aralık 2012 tarihleri arasında kliniğimizde DKAM nedeni ile cerrahi uygulanan 20 çocuk (11 erkek, 9 kız; ort. yaş 5.48 yıl; dağılım 39 gün - 18 yıl) retrospektif olarak incelendi. On bir hastaya lobektomi (grup 1) ve dokuz hastaya altısı torakoskopik rezeksiyon ve üçü açık segmentektomi olmak üzere sublober rezeksiyon (grup 2) yapıldı. Yaş, cinsiyet, patolojik tanı, lezyonun yeri, cerrahi işlem, lezyonun büyüklüğü, göğüs tüpü süresi, hastanede kalış süresi ve cerrahi sonrası komplikasyonlara ilişkin veri toplandı.

Bulgular: Lobar ve sublober rezeksiyon yapılan iki grup arasında demografik açıdan istatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına rağmen sublobar rezeksiyon yapılan grupta göğüs tüp kalış (sırası ile 5.3±0.5 gün, 3.6±1.9 gün), hastanede kalış süresi (sırası ile 7.5±0.7, 4.8±2.2) anlamlı olarak azalmıştı (p<0.05).

Sonuç: Deneyimimize göre, hem lober hem de sublober rezeksiyonların klinik sonuçları benzer idi. Bu neden ile sublober rezeksiyonlar torakoskopik olarak kolaylıkla gerçekleştirilebilir ve DKAM’lı pediatrik hastalara güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Keywords : Doğuştan kistik adenomatoid malformasyon, sublober rezeksiyon; torakoskopi
Viewed : 4204
Downloaded : 921