ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisinde Yüksek Enfeksiyon Riski Altındaki Hastalarda Antibiyotik Uygulaması
Hakan GERÇEKOĞLU, Hasan KARABULUT, Ahmet KORUKÇU, Murat DEMİRTAŞ, Tufan ŞENER, Yıldırım CÖMERTOĞLU, Onur SOKULLU, Hüseyin TOKLU, Besim YİĞİTER
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü
Şubat 1993 - Kasım 1997 tarihleri arasında merkezimizde tek bir cerrahi ekip tarafından toplam 1220 hastaya açık kalp cerrahisi uygulanmıştır. Bu hastalardan, miyokard ödemi, intraoperatif kanama, düşük kalb debisi, tekrarlayan ventriküler aritmi ve artmış E.E.P (Ekspirasyon sonu alveol basıncı) nedeniyle sternumu belli bir süre açık bırakılan ve postoperatif yoğun bakım ünitesinde internal resüsitasyon yapılıp, yanıt sonrası hemen kapatılan toplam 26 (%2.1) hasta çalışma grubuna alınmıştır. Grup I'deki (n=12) hastalara antibiyotik olarak Sefazolin, Grup Il'deki (n=14) hastalara Vankomisin uygulanmıştır.

Enfeksiyon gelişiminin takibi amacıyla toplam 232 kültür alınmıştır. (Kan kültürü n=39, intravasküler katater kültürü n=46, trakeal sekresyon kültürü n=27, mediasten sürüntü kültürü n=86, yara sürüntü kültürü n=24).

Çalışma grubundaki 26 hastanın 2'si düşük kalp debisi, 2'si sepsis sonucu multiorgan yetmezliğinden olmak üzere toplam 4 (%15) hasta kaybedilmiştir.

Kültür sonuçlarında, Grup H'de pozitif mediasten kültürü saptanmamıştır (p<0.008). Yara sürüntü kültüründe üreme grup H'de daha az olmuştur. (p<0.05). Klinik olarak, istatistiksel farklılık olmasa da enfeksiyondan uzak kalma ve hospitalizasyon süresi yönünden grup II nin daha iyi prognoza sahip olduğu gözlenmiştir.

Viewed : 11089
Downloaded : 2024