ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken dönemde aspirin direnci gelişme sıklığı ve tromboksan A2 üretiminin yetersiz inhibisyonu
Hayrettin Özkan1, İlker Kiriş2, Şenol Gülmen3, Hüseyin Okutan4, Filiz Alkaya Solmaz5, Kenan Abdurrahman Kara6
1Department of Cardiovascular Surgery, Kepez State Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Private Medifema Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Private Medical Park Hospital, Antalya, Turkey
5Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
6Department of Cardiovascular Surgery, Private Hisar Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15489
Amaç: Bu çalışmada koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası erken dönemde aspirin direnci gelişme sıklığı ve bu direncin geri dönüşümlü olup olmadığı araştırıldı ve ameliyat sonrası erken dönemde aspirin direnci gelişmesinde tromboksan A2 üretiminin yetersiz inhibisyonu mekanizmasının etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Şubat 2009 - Mart 2010 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter bypass greft cerrahisi yapılan 80 hasta (55 erkek, 25 kadın; ort. yaş 63.1±9.2 yıl; dağılım 51 to 75 yıl) prospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yedinci ve on beşinci günlerde hastalardan alınan venöz kan örnekleri trombosit fonksiyon cihazı ile değerlendirildi. Aspirin direnci tanısı kollajen-epinefrin kapanma zamanının 186 sn"den düşük olması durumu olarak tanımlandı. Ameliyat sonrası birinci gün alınan idrar örneklerinde 11-dehidro tromboksan B2 düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Ameliyat öncesi dönemde 23 hastada (%28.75), ameliyat sonrası yedinci günde 31 hastada (%38.75) ve 15. günde 25 hastada (%31.25) aspirin direnci saptandı. Ameliyat sonrası yedinci günde aspirin direnci olan hastalardaki 11-dehidro tromboksan B2 düzeyi, aspirin direnci olmayan hastalardaki düzeylere göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001). Ameliyat sonrası yedinci günde yeni aspirin direnci gelişen hastaların ortalama aort kross-klemp süresi (p=0.003) ve kardiyopulmoner bypass süresi (p=0.029) aspirin direnci olmayan hastalardaki sürelere göre anlamlı derecede daha yüksekti.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası ilk yedi gün içinde aspirin direnci geliştiğini ve bu direncin büyük oranda geçici olduğunu ve erken dönemde aspirin direnci gelişmesinde tromboksan A2 üretiminin aspirin tarafından yetersiz inhibe edilme mekanizması etkili olduğunu desteklemektedir.

Keywords : Aspirin direnci; koroner arter baypas grefti; trombosit fonksiyon analizörü-100; tromboksan A2
Viewed : 1993
Downloaded : 573