ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TORASİK OUTLET SENDROMUNDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Dr. Yener YÖRÜK, Dr. Hasan SUNAR, Dr. Serhat YALÇINKAYA, Dr. Teoman EKİM
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalı,Edirne
GİRİŞ

Torastik Outlet Sendromu (TOS) nedeniyle operasyon uygulanan hastalar semptom, tanı yöntemleri, cerrahi yaklaşım ve sonuçları yönünden değerlendirildi.

MATERYAL METOD

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kliniğinde Temmuz 1994 ile Temmuz 1996 arasında TOS nedeniyle 14 hastayla 17 cerrahi girişim uygulandı. Olguların 12’si kadın (%86)2si erkekti (%14) Yaş ortalaması 36,2±8,3 yıl idi. Olguların 13 ünde nörolojik, birinde ise vasküler semptomlar ön plandaydı. Yakınların süresi 25,2±21,2 ay olarak tespit edildi. EMG bulguları 11 hastada TOS ile uyumlu (%65), 6 hastada (%35) normal saptandı.

SONUÇ

Cerrahi olarak 13olguda toplam 16 transaksiller yaklaşım 1 kot ve ek olarak varsa servikal eksizyonu (n=7) uygulandı. Vasküler semptomları ön planda olan bir olguda ise supraklaviküler yaklaşımla servikal kot eksizyonu ve embolektomi uygulandı. Bir olguda gelişen yara enfeksiyonu dışında komplikasyon görülmedi (%6) ortalama 7,4 ay (1-25) ay süreyle izlenen olguların 13’ünde iyi ve çok iyi (%92), birinde ise orta (%8) sonuç alındı.
TOS’nun cerrahi tedavisi ile yüksek başarı sağlandı. Transaksiller yaklaşımla birinci kotun ve var ise servikal kotun eksizyonu tercih edilebilecek bir yöntem olarak bulundu.
Viewed : 61
Downloaded : 0