ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ANEVRİZMEKTOMİ SONRASI ENFEKSİYONA SEKONDER GELİŞEN REKÜRREN SOL VENTRİKÜL PSEUDO ANEVRİZMASI VE RÜPTÜRÜN DEĞİŞİK VENTRİKÜLOPLASTİ TEKNİKLERİ İLE TAMİRİ
Ali Civelek, Esat Akıncı, Turan Berki, Ali Gürbüz, Mehmet Balkanay, Ömer Işık ve Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ

Sol ventrikül anevrizmektomi sonrası gelişen pseudoanevrizmalar, oldukça nadir olarak karşılaşılan, yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden bir komplikasyondur.

MATERYAL METOD

Kliniğimizde bugüne kadar 481 olguda ventrikül anevrizmasına yönelik cerrahi girişim uygulanmış, bu olgulardan 63 tanesine endoventriküler patch plasti yöntemi ile onarım yapılmıştır. Endoventriküler teflon yama ile anevrizma onarımı yapılan 59 yaşındaki erkek hastada operasyon sonrası anevrizmektomi bölgesinde, patojen ajan olarak staff. aureus saptanan apse ve sonrasında pseudo anevrizma teşekkül etti. Pseudo anevrizmanın cilde fistüle olup rüptüre olması sonucu postoperatif 4. ayda yeniden operasyona alınarak derin hipotermik sirkulatuar arrest altında, (DHCA) teflon yama sökülerek perikard yama ile pseudo anevrizma onarımı yapıldı ve omento plasti uygulandı. Bu girişimden 2 ay sonra tekrar pseudo anevrizma ve rüptür gelişmesi üzerine üçüncü kez operasyona alındı. DHCA altında diafragmatik yüzdeki perikard pediküllü olarak hazırlanıp rekürren pseudo anevrizma onarımında kullanıldı. Bu operasyondan 7 ay sonra 3. kez pseudo anevrizma teşekkülü ve rüptürü nedeniyle 4.kez operasyona alınarak DHCA altında, bölgede debridman yapılıp 4-5-6. kostaların anterior segmentleri rezeke edilip m.pektoralis majör ile kardiyomyoplasti yapıldı.

SONUÇ

Hasta halen kardiak fonksiyonlar ve enfeksiyon bakımından asemptomatik olarak izlenmektedir. Anevrizmektomi sonrası enfeksiyona sekonder gelişen pseudo anevrizma cerrahi tedavisinde, vaskülarize kas flebi yeni bir yama materyali ve cerrahi teknik olarak, ilk kez ve başarı ile uygulanmıştır.
Viewed : 294
Downloaded : 0