ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İLİO-FEMORAL ARTER STENOZ VE OKLÜZYONLARININ PERKÜTAN TRANSLUMİNAL ANJİOPLASTİ (PTA) İLE TEDAVİSİ
M.Y.SADIKOĞLU (1), H.ÜSTÜNSOY (2), M.PARLAK (1), Z.G.ÖZER (2), E.TUNCEL (1)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ (1)
GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ A.B.D. (2)
GİRİŞ

PTA ile tedavi edilen iliofemoral arter darlık ve stenozlarında, sonuçların sunularak tedavi algoritminde PTA’nın yerinin tartışılması.

MATERYAL METOD

İliofemoral arterlerde stenoz saptanan 21 olgudaki 27 stenoz ve oklüzyona girişim yapıldı. Yaşları 47-76 arasında değişen, (ortalama 64) olguların tümünde etyoloji ateroskleroz idi. Olgulardan 16’sı diabet, kalp hastalığı veya her ikisine de sahipti. 22 stenoza perkütan balon anjioplasti, 5 oklüzyona ise perkütan mekanik rekanalizasyon ve balon anjioplasti kombine uygulandı. Çalışmamızda teknik başarı %100. 1-30 aylık takipte klinik başarı %92, komplikasyon oranı %4 olarak bulundu. Superfieial femoral arter stenozlu bir olguda Balon anjioplasti sonrası diseksiyon olmaksızın distal emboli oluştu, cerrahi embolektomi uygulandı.

SONUÇ

Günümüzde perkütan balon anjioplasti ve diğer rekanalizasyon yöntemlerinin birlikte veya kombine kullanım periferik vasküler lezyonların tedavi algoritminde öncelikle düşünülmelidir.

Viewed : 65
Downloaded : 0